img
img
Thứ 7, 27/11/2021 23:48:25
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Kế hoạch số 1054/KH-UBTVQH13 ngày 05/03/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát, kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XIV và bầu cử ĐBHĐND các cấp
Thứ 4, 13/04/2016 16:41:12

KẾ HOẠCH SỐ 1054/KH-UBTVQH13 NGÀY 05/03/2016

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
------------------

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Phân công số 04/PC-HĐBCQG ngày 15/12/2015 của Hội đồng bầu cử quốc gia. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. NỘI DUNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA

1. Việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan:

- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử;

- Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

2. Việc thực hiện các văn bản do các cấp ban hành để phục vụ bầu cử

- Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan thuộc Chính phủ về bầu cử;

- Các văn bản do các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ban hành;

- Các văn bản hướng dẫn về bầu cử của các cơ quan hữu quan.

3. Việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử, bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

- Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

- Việc chuẩn bị phương tiện thông tin liên lạc, các điều kiện vật chất chuẩn bị cho cuộc bầu cử

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ ứng cử

- Tổ chức Hội nghị hiệp thương

- Công bố danh sách những người ứng cử

- Lập danh sách cử tri

- Bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử

- Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử

- Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử

- Công bố kết quả bầu cử

Ngoài những nội dung về công tác bầu cử nêu trên, tùy tình hình cụ thể các Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia có thể kết hợp giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương.

II. HÌNH THỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

1. Nghe và cho ý kiến về công tác bầu cử

Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ nghe đại diện Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2016. Cụ thể như sau:

a) Tại phiên họp tháng 3 năm 2016

- Nghe và cho ý kiến về việc giám sát việc thực hiện ban hành các văn bản hướng dẫn bầu cử

- Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

- Tình hình tổ chức và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

- Công tác tuyên truyền bầu cử;

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử.

- Phân bổ kinh phí bầu cử.

- Nghe báo cáo về kết quả giám sát đợt I của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.

b) Tại phiên họp tháng 4 năm 2016

-Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2 và lần thứ 3;

-Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử;

-Việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử;

- Nghe báo cáo kết quả giám sát đợt II của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia; công tác đảm bảo an ninh, công tác tuyên truyền.

c) Tại phiên họp tháng 5 năm 2016

- Nghe và cho ý kiến về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghe báo cáo kết quả giám sát đợt III của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử

Trên cơ sở những nội dung giám sát, kiểm tra nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội làm trưởng đoàn.

Dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể như sau:

a)Đợt I: Từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 năm 2016

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã.

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử)

- Việc kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tình hình triển khai giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử)

- Việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử ở địa phương.

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử;

- Nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

b)Đợt II: Từ ngày 7 tháng 4 đến 19 tháng 4 năm 2016

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã.

- Việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

- Việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cứ trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ

- Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri

- Việc chia khu vực bỏ phiếu

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

c)Đợt III: từ ngày 02 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2016

Nội dung giám sát:

- Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử

- Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

(Riêng đợt 2 và đợt 3, trên cơ sở nhân sự tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ điều chỉnh nhân sự cụ thể tham gia đoàn giám sát cụ thể sau).

III. CÔNG TÁC PHỤC VỤ

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức phục vụ các Đoàn giám sát.

Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia vào cuối mỗi đợt giám sát./.

T.M ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Huỳnh Ngọc Sơn

Nguồn http://quochoi.vn

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img Bài mới nhất
Thứ 7, 27/11/2021 20:48:38
TỈNH ĐOÀN CÀ MAU HỖ TRỢ VỐN CHO THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP THÔNG QUA NGUỒN LỰC CỦA BAN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU
Thứ 7, 27/11/2021 10:08:30
TỈNH ĐOÀN CÀ MAU THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ẤP NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021
Thứ 6, 26/11/2021 15:31:20
Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với CLB Du học sinh tỉnh Cà Mau
Thứ 6, 26/11/2021 14:51:55
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống cachs mạng của Ddảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2021)
Thứ 6, 26/11/2021 09:37:00
Công tác hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của ĐV, TN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó ...
Thứ 6, 26/11/2021 09:03:05
V/v tăng cường tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng năm 2021
Thứ 6, 26/11/2021 08:55:07
Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội dành cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi năm 2021
Thứ 5, 25/11/2021 16:33:54
DIỄN ĐÀN THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2021- NƠI CHIA SẺ KINH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CỦA TỈNH ĐOÀN – ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH ...
Thứ 5, 25/11/2021 14:20:19
TỈNH ĐOÀN – ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP ĐỔI ...
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla