img
img
Chủ nhật, 24/09/2023 02:56:08
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Chi đoàn vững mạnh là nền tảng để xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh
Thứ 2, 16/01/2012 15:02:20

Có thể nói, Chi đoàn là “tế bào cơ bản” trong sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn; là nền tảng, là trung tâm đoàn kết, tập hợp, giáo dục, rèn luyện thanh niên, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Hoạt động của Chi đoàn đều gắn liền với cuộc sống và những nhu cầu của Đoàn viên, thanh niên; là nơi bồi dưỡng, giáo dục, giúp đỡ thanh niên để kết nạp vào Đoàn. Mọi chủ trương, Nghị quyết và các phong trào hoạt động hầu hết được tổ chức, thực hiện ở Chi đoàn. Như vậy, Chi đoàn có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn.

Nói Chi đoàn là “tế bào” mà là “tế bào cơ bản” của sự tồn tại và phát triển của tổt chức Đoàn. Điều đó cũng có nghĩa là tổ chức Đoàn là một cơ thể sống, mà muốn cơ thể sống khoẻ mạnh thì các “tế bào” phải mạnh; muốn các tế bào mạnh thì phải trên cơ sở tế bào đó có nhiều “giao tử” thật sự có chất lượng, giao tử đó chính là từng Đoàn viên.

“Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác” – là một trong các phong trào tiêu biểu của

các cấp bộ Đoàn - Ảnh: Ban Tuyên giáo TĐ

Chất lượng Đoàn viên có thể hiểu là tổng thể những phẩm chất và năng lực, bản lỉnh chính trị và ý chí cách mạng; khả năng và sự đáp ứng có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, được hình thành trong quá trình học tập rèn luyện, quá trình tham gia hoạt động thực tiển trong tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên. Chất lượng Đoàn viên còn được xem xét trong bình diện hoạt động sống ở người Đoàn viên thanh niên trên hai yếu tố cơ bản:

Thứ nhất: là yếu tố nghĩa vụ và quyền lợi đối với họ.

Thứ hai: là sự kiểm soát chặt chẽ của tổ chức và thái độ, hành vi tuân thủ nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đoàn trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng Đoàn viên phải gắn liền với việc cũng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, nhất là tổ chức cơ sở Đoàn. Bởi vì tổ chức cơ sở Đoàn được xây dựng thật sự vững mạnh phải là có nhiều Chi đoàn vững mạnh, mà Chi đoàn mạnh là do có nhiều đoàn viên xuất sắc cấu thành. Chất lượng tổ chức Đoàn biểu hiện ở sức chiến đấu và vai trò của tổ chức trong quá trình hoạt động có hiệu quả và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giao cho.

Chất lượng tổ chức Đoàn là sự tổng hoà các thuộc tính cách mạng và khoa học, sự đổi mới và tính tiên phong; sự gắn kết giữa yêu cầu, sự định hướng lãnh đạo của Đảng và sự chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của thanh niên, được thẩm định qua vai trò của tổ chức Đoàn tạo dựng được phong trào hành động cách mạng của thanh niên đáp ứng với yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng.

Chất lượng Đoàn viên, chất lượng tổ chức Đoàn luôn có mối quan hệ mật thiết đến chất lượng cán bộ và sự phát triển vững mạnh của tổ chức, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại phụ thuộc vào cán bộ”. Vì vậy, vấn đề chất lượng Đoàn viên, chất lượng tổ chức và cán bộ ở đây được hiểu theo nghĩa phẩm chất, nhân cách chúng liên quan mật thiết và tác động ảnh hưởng lẫn nhau trong pham trù tổ chức. Chất lượng Đoàn viên, chất lượng tổ chức và cán bộ nó luôn phụ thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể. Song phẩm chất về chính trị và khoa học luôn là thuộc tính rất cơ bản và cốt lỏi, phải được giữ gìn và phát huy trong mọi thời đại, từng thời kỳ khác nhau nhưng không được tha hoá và hoà tan.

Mùa hè xanh – Một phong trào được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tổ chức hàng năm và được đông đảo sinh viên, ĐVTN trong và ngoài tỉnh tham gia – Sinh viên tình nguyện trường ĐH Cửu Long giúp dân đắp đường tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Ảnh: Ban Tuyên giáo TĐ

Tổ chức Đoàn từ Trung ương đến cơ sở là một thể thống nhất, các cấp bộ Đoàn luôn có mối quan hệ mật thiết qua lại lẩn nhau một cách biện chứng, bổ sung cho nhau cùng tồn tại và phất triển. Đoàn cơ sở muốn mạnh, điều trước tiên là phải có nhiều Chi đoàn mạnh, mà muốn Chi đoàn mạnh thì đòi hỏi đội ngũ Đoàn viên phải thật sự tiêu biểu, thật sự là những Đoàn viên ưu tú. Chi đoàn mạnh là cơ sở, là nền tảng để hợp thành Đoàn cơ sở vững mạnh đó là điều tất yếu. Nhưng để có nhiều Chi đoàn mạnh là một vấn đề đòi hỏi Đoàn cơ sở phải có những giải pháp cụ thể, chỉ đạo kỳ quyết, nhạy bén, linh hoạt đối với Ban Chấp hành Đoàn, đồng thời phải chủ động và xác định được nhiệm vụ chính trị của mình. Từ nhiệm vụ đã được xác định trtên, Chi đoàn muốn thật sự vững mạnh theo tôi cần có những giải pháp cơ bản như sau:

Một là: Phải xây dựng Ban Chấp hành Đoàn đủ mạnh, phải thật sự là một tập thể đoàn kết, năng động, có khả năng tập hợp, huy tụ và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình.

Hai là: Phải đăng ký thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đoàn viên cả về nhận thức và lẫn hành động cụ thể, qua đó từng đoàn viên phải xác định được nhiệm vụ của mình là gì, từ đó mỗi đoàn viên có nhận thức đầy đủ và hành động đúng.

Ba là: Phải tăng cường công tác quản lý đoàn viên, đoàn số, Đoàn vụ… duy trì sinh hoạt lệ, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Bốn là: Phải đặt biệt quan tâm xây dựng, cũng cố Chi đoàn vững mạnh, tranh thủ sự lảnh đạo của cấp ủy Đảng, sự ũng hộ của chính quyền các cấp. Một trong những yếu tố quan trọng là Chi đoàn làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu nhiều đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, làm tốt công tác đào tạo cán bộ kế thừa, có như thế sức phấn đấu và sự cống hiến của đoàn viên mới được phát huy một cách hiệu qủa.

Trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, mục tiêu xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh vế chính trị, tư tưởng và tổ chức mà trong tâm là bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tri thức khoa học cho đoàn viên, thanh niên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và chất lượng đoàn viên để giữ vững vai trò hạt nhân nòng cốt trong phong trào thanh thiếu nhi. Đoàn không ngừng phát huy vai trò tổ chức chính trị, thật sự trở thành trường học XHCN, người đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của tuổi trẻ Việt Nam, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, chổ dựa vững chắt của chính quyền nhân dân. Do đó, Đoàn phải luôn luôn tự đổi mới và phát triển trở thành môi trường tiên tiến, giáo dục rèn luyện và trưởng thành của cán bộ, đoàn viên./.

Lê Chí Hiếu

Nguyên Chánh văn Phòng tỉnh Đoàn Cà Mau

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla