Hướng dẫn Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN, năm 2011
Thứ 4, 14/09/2011 15:52:41

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BAN CHẤP HÀNH TỈNH CÀ MAU

***

Số: 24 - HD/TĐTN

Cà Mau, ngày 12 tháng 9 năm 2011

HƯỚNG DẪN

Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN, năm 2011

----------

Để kịp thời tổng hợp báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn báo cáo Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011, như sau:

I/- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Đánh giá sơ lược việc triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011, chủ đề công tác năm 2011 và những điểm chính về nhiệm vụ được giao; thuận lợi, khó khăn có tác động trực tiếp đến công tác Đoàn và phong trào TTN ở địa phương, đơn vị.

2. Kết quả việc triển khai thực hiện các hoạt động Năm Thanh niên – 2011 với phương châm hành động: “Vì một môi trường xã hội lành mạnh cho tuổi trẻ”.

II/- NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác giáo dục của Đoàn

- Tập trung nêu rõ nội dung, hình thức, biện pháp và kết quả trong công tác triển khai và những điểm mới công tác tuyền truyền giáo dục như:

+ Công tác giáo dục truyền thống;

+ Học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn;

+ Cuộc vận động “Tuổi trẻ Cà Mau học tập và làm theo lời Bác”;

+ Tuyên truyền về Năm Thanh niên - 2011, Chiến dịch TNTN hè - 2011.

+ Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn;

+ Kết quả tuyên truyền Luật Thanh niên, triển khai Nghị quyết 25 của Bộ chính trị;

+ Một số nội dung quan trọng khác.

(có so sánh chỉ tiêu Nghị quyết năm).

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế và kết quả nhận thức của ĐVTN.

2. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng

2.1 Công tác tổ chức Đoàn

- Nêu những nội dung, giải pháp xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh (có số liệu minh chứng)

+ Số lớp cảm tình Đoàn, số thanh niên tham gia học;

+ Công tác đoàn viên và phát triển đoàn viên mới, phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (có so sánh chỉ tiêu Nghị quyết năm).

+ Công tác quản lý đoàn viên, sổ đoàn viên, cấp phát thẻ Đoàn, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên ” trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động. Việc cụ thể hóa Nghị quyết số 02/NQ/TWĐTN, ngày 9/9/2008 của BCH Trung ương Đoàn khóa IX “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn”, Cuộc vận động “Xây dựng chi Đoàn mạnh” và các kế hoạch, hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện Nghị quyết, Chương trình của Đoàn.

+ Công tác củng cố tổ chức cơ sở Đoàn;

+ Kết quả phân tích chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên;

+ Tình hình quy hoạch, đào tạo cán bộ theo quy chế cán bộ Đoàn;

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế.

2.2 Công tác kiểm tra

- Số cuộc, số đợt kiểm tra;

+ Hình thức, nội dung kiểm tra;

+ Kết quả xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có);

+ Số cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật (nội dung sai phạm, hình thức xử lý nếu có).

+ Công tác kiểm tra các nguồn vốn vay, mô hình, chỉ đạo điểm;

+ Đánh giá tình hình thu hồi nợ quá hạn từ các dự án (nguyên nhân, lý do và hướng xử lý).

+ Kiểm tra các chương trình, mục tiêu, đề án Lúa – Tôm.

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế.

2.3 Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể

- Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.

+ Số cán bộ Đoàn tham gia cấp ủy;

+ Số đoàn viên ưu tú được học lớp cảm tình Đảng;

+ Số giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, được Đảng xem xét kết nạp (có so sánh chỉ tiêu Nghị quyết năm).

- Đánh giá những ưu điểm, hạn chế.

2.4 Công tác tổ chức Hội LHTN

+ Công nhận Hội viên mới ? (có so sánh chỉ tiêu Nghị quyết năm) ;

+ Tình hình hoạt động của CLB kỹ năng thanh niên, CLB y bác sỹ trẻ, CLB Hội Doanh nhân trẻ, tổ, đội, nhóm;

+ Các hình thức, biện pháp đoàn kết, tập hợp thanh niên;

+ Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức Hội;

+ Đánh giá những ưu điểm, khó khăn, hạn chế.

3. Phong trào “Năm xung kích” và “Bốn đồng hành”.

3.1 Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ quê hương, đất nước

a. Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội

- Triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm nhằm phát huy vai trò của Đoàn góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Công tác triển khai phong trào Thanh niên nông thôn; tư vấn, dạy nghề, truyền nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức được “Ngày hội việc làm”; Việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm”.

- Kết quả thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”; “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

- Phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên các doanh nghiệp, các cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Đảm nhận thực hiện các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật – Việc triển khai đề án Lúa – Tôm.

- Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên;

- Việc thanh niên đảm nhận các bến đò ngang an toàn.

b. Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Kết quả chỉ đạo, thực hiện Năm thanh niên - 2011, “ Chiến dịch TNTN hè”.

- Hiệu quả tích cực về kinh tế - xã hội.

- Những điển hình hay, cách làm mới.

c. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội

- Công tác tuyển quân;

- Hoạt động nghĩa tình biên giới hải đảo;

- Các hoạt động phòng chống TNXH thông qua các chương trình mục tiêu.

- Hoạt động đền ơn đáp nghĩa và công tác xã hội “ Thắp nến tri ân”.

d. Xung kích cải cách hành chính

- Việc triển khai Phong trào “3 Trách nhiệm”.

- Các giải pháp cụ thể, đăng ký sáng kiến kinh nghiệm (có số liệu minh chứng, nêu tên đề tài sáng kiến).

- Kết quả được công nhận, trị giá làm lợi (triệu đồng).

e. Xung kích hoạt động giao lưu và hội nhập kinh tế quốc tế

- Học tập kinh nghiệm ở nước ngoài, các mô hình phát triển kinh tế - xã hội;

- Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước;

- Các chương trình, dự án trọng điểm đầu tư;

- Hoạt động giao lưu, kết nghĩa.

3.2. Phong trào Bốn đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

a. Đồng hành cùng thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tiến quân vào khoa học công nghệ

- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;

- Chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Các loại hình, mô hình hỗ trợ học tập: Quỹ khuyến học, học bổng khuyến khích tài năng trẻ.

b. Đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm

- Tổ chức ngày Hội tư vấn việc làm;

- Tổ chức thực hiện các hội thi tay nghề, thợ giỏi, dạy nghề, giải quyết việc làm;

- Các nguồn vốn vay phát triển kinh tế;

- Các câu lạc bộ, tổ, nhóm giúp nhau lập nghiệp.

c. Đồng hành cùng thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

- Tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa, văn nghệ;

- Các hoạt động thể dục thể thao;

- Điểm truy cập Internet do Đoàn quản lý (cụ thể có địa chỉ);

- Khu vui chơi giải trí, Nhà thiếu nhi.

d. Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội.

- Tổ chức tập huấn bồi dưỡng công tác kỹ năng xã hội;

- Đào tạo, huấn luyện viên cán bộ nòng cốt về kỹ năng xã hội;

- Trại huấn luyện kỹ năng.

4. Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh

4.1 Công tác tổ chức Đội

- Tình hình phát triển đội viên mới (có so sánh chỉ tiêu Nghị quyết năm);

- Tình hình hoạt động Đội, sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư.

4.2 Các phong trào của Đội

- Việc triển khai thực hiện các chương trình của Đội;

- Hoạt động chăm sóc thiếu niên nhi đồng;

- Giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;

- Các phong trào khác của thiếu nhi;

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế.

5. Đánh giá chung

- Nêu những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân, những kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

- Những đề xuất, kiến nghị của địa phương, đơn vị (nếu có).

* Lưu ý

- Số liệu: thống nhất lấy số liệu từ 10/10/2010 đến 10/10/2011.

- Các đơn vị gửi báo cáo về Văn phòng Tỉnh Đoàn bằng văn bản chính thức và qua địa chỉ mail: tinhdoancm@gmail.com gồm báo cáo Tổng kết năm, phụ lục số liệu (mẫu do Tỉnh Đoàn gửi kèm theo hướng dẫn này).

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và tương đương thực hiện đúng nội dung và thời gian quy định.

Tải mẩu Báo cáo Tổng kết năm, phụ lục số liệu tại đây!

Nơi nhận:

- Các đ/c UVTV Tỉnh Đoàn;

- Các Ban Tỉnh Đoàn;

- 13 Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP.

TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Lê Chí Hiếu

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (0780) 3815787  Fax: (0780) 3834423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
bantuyengiaotinhdoancm@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh Đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla