img
img
Chủ nhật, 28/11/2021 00:36:50
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NQ HỘI NGHỊ LẦN LẦN THỨ VII BCH TW ĐẢNG KHÓA X
Thứ 3, 01/03/2011 14:45:54

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

_____________

Tiếp thu, Quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tácthanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Ban Chấp Hành Đảng bộ tỉnh xây dựng Chương trình hành động để thực hiện, với những nội dung sau đây:

I- Đánh giá khái quát về tình hình thanh niên và công tác thanh niên

1- Tình hình thanh niên

Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Cà mau hiện có gần 400.000 thanh niên, chiếm khoảng 32% dân số và khoảng 60% lực lượng lao động. Cùng với sự phát triển của quê hương, đất nước, nhận thức và thái độ chính trị của thanh niên tỉnh nhà có chuyển biến tích cực. Ý th ức lập thân, lập nghiệp, tinh thần xung phong, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên trong xã hội tiếp thu được đề cao và nhận được sự quan tâm hơn của Đảng, Nhà nước và xã hội.

Những thành t ựu kinh tế - xã hội của địa phương và công cuộc đổi mới đất nước trong những năm qua góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và của thanh niên nói riêng, tạo ra những điều kiện tốt hơn cho việc đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò thanh niên. Thanh niên Cà Mau phát huy tốt truyền thống đoàn kết, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng lao động giỏi; có văn hóa, có sức khỏe thể chất và tinh thần vững mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện; biết xử lý hài hòa lợi ích của bản thân với lợi ích chung của tập thể, cộng đồng. Dù còn nhiều tâm trạng khác nhau, song đa số thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng, góp phần quan trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Tuy nhiên, thanh niên Cà Mau có những mặt hạn chế cần lưu ý, như:

Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, nhận thức chính trị hạn chế, tư tưởng tiểu nông vẫn còn tồn tại, chưa xác định rõ lý tưởng sống, còn thụ động, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội.

Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, năng lực quản lý, kiến thức pháp luật của thanh niên tuy có nâng lên, nhưng nhìn chung còn thấp; lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp là vấn đề bức xúc của thanh niên.

Tệ nạn xã hội, tình trạng lây nhiễm HIV trong thanh niên đang diễn biến phức tạp, một số ít thanh niên còn vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan; kiến thức và khả năng hội nhập kinh tế quuốc tấ còn nhiều hạn chế.

2- Công tác thanh niên

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về công tác thanh niên trong thời kỳ mới là một chủ trương quan trọng làm chuyển biến mạnh mẽ tình hình thanh niên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo hệ thống chính trị toàn xã hội thực hiện tốt hơn công tác thanh niên, quan tâm nhiều hơn công tác lãnh đạo xây dựng tổ quốc và hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, cán bộ đảng viên luôn xem trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng và truyền thống cách mạng, giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống cho thanh niên theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Nhận thức đúng về vai trò, vị trí to lớn của thanh niên, những năm qua chính quyền các cấp đã tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, tạo ra môi trường quản lý, kinh tế, văn hóa, xã hội lành mạnh cho thanh niên học tập, rèn luyện, phát huy tốt hơn tiềm năng to lớn của mình, góp phần phát triển nguồn nhân lực thanh niên phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Công tác đoàn và phong trào thanh niên từng bước phát triển, xây dựng tổ chức đoàn thành đội tiên phong chiến đấu của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng. Đoàn đã vận dụng khá tốt thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ thành lớp người mới phát triển toàn diện vì sự nghiệp của Đảng và dân tộc. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, số thanh niên trở thành đoàn viên, đảng viên ngày càng tăng. Hiện nay, có 42% thanh niên được tập hợp vào tổ chức, bình quân hàng năm số đoàn viên, hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng đạt 62,4% trong tổng số đảng viên mới kết nạp, nhiều phong trào hành động cách mạng do Đoàn Thanh niên phát động mang lại hiệu quả thiết thực, khá toàn diện, phát huy tốt vai trò to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác thanh niên còn không ít khó khăn, hạn chế:

Một vài nơi, cấp ủy đảng chưa thật quan tâm lãnh đạo công tác thanh niên; một số cán bộ, đảng viên còn nghi ngại, chưa đánh giá đúng vị trí, vai trò của thanh niên trong đời sống xã hội; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên chưa thường xuyên, kịp thời.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ chưa thực sự được coi trọng; tỷ lệ phát triển đảng trong thanh niên còn thấp.

Việc thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên còn hạn chế, chưa mang tính toàn diện và đồng bộ. Một số chính sách không còn phù hợp thực tiễn nhưng chậm điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi.

Trách nhiệm của cấp ủy đảng lãnh đạo công tác thanh niên một số nơi bị buông lơi, chưa sâu sắt, chậm đổi mới, còn khoán cho Đoàn; công tác vận động, tập hợp thanh niên vào tổ chức còn hạn chế, nhất là thanh niên trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo; tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên chậm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; công tác thanh niên ở địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn.

Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp với đoàn thanh niên chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, hiệu quả thấp chưa phát huy đúng mức trách nhiệm của hệ thống chính trị, gia đình và xã hội chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh niên.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do:

- Về khách quan:

+ Tình hình thanh niên và công tác thanh niên nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc, chậm được giải quyết, như: về học tập, việc làm, vui chơi giải trí, sự phân hóa giàu nghèo, tình hình tệ nạn xã hội trong thanh niên…là lực cản ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thế hệ trẻ.

+ Việc ban hành các chủ trương, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên chưa đồng bộ, kịp thời, kết quả đạt được chưa xứng với tiềm năng và khả năng thanh niên.

+ Sự chống phá về văn hóa tư tưởng, âm mưu “diễn binh hòa bình”, tranh giành, loi kéo, lợi dụng thanh niên của các thế lực thù địch diễn biến phức tạp, đã có những tác động bất lợi đối với thanh niên và công tác thanh niên.

+ Hầu hết thanh niên Cà Mau sức thân từ nông dân và chiếm số đông trong lực lượng lao động xã hội nên điều kiện phát triển mặt bằng chung của thanh niên cả nước còn một số mặt hạn chế.

- Về chủ quan:

+ Nhận thức của một số cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên về thanh niên và công tác thanh niên chưa đầy đủ, nhiều mặt còn khoán trắng cho Đoàn. Một số cấp ủy chưa sát thực tế, trong lãnh đạo nhiều đôn đốc, kiểm tra, đánh giá rút kinh ngiệm việc tổ chức thực hiện các chủ trương Nghị quyết của Đảng về thanh niene và công tác thanh niên. Phát triển nguồn nhân lực trẻ triển biến mạnh; tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị chậm đổi mới; một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu kém về phẩm chất, năng lực và tình thần trách nhiệm, thiếu tính tiên phong, gương mẫu để thanh niên học tập noi theo.

+ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên còn có những mặc hạn chế cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành thực hiện công tác thanh niên chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Chưa gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh với mục tieue phát triển thanh niên.

+ Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong tỉnh chậm thích ứng trước sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội và tình hình thanh niên; điều kiện, phương châm hoạt động của Đoàn còn khó khăn; năng lực, trình độ của không ít cán bộ đoàn chưa đáp ứng yêu cầu; khả năng tập hợp tổ chức các phong trào hành động của thanh niên còn hạn chế.

+ Một bộ phận gia đình và xã hội ít quan tâm quản lý, chăm sóc giáo dục và nêu gương cho thanh niên, còn thiếu tin thanh niên.

II- Mục tiêu:

1- Mục tiêu chung đến năm 2020

Phấn đấu thực hiện đạt được những mục tiêu cơ bản đã xác định trong Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X. Sớm hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên các lĩnh vực, biết quý trọng và phát huy truyền thống cách mạng, có tri thức, sức khoẻ, kỹ năng lao động giỏi, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dana chủ, văn minh".

2- Mục tiêu cụ thể đến năm 2010

Thực hiện đạt mục tiêu và các chỉ tiêu "Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010' của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành nhằm đẩy mạnh công tác thanh niên; quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo thanh niên phát triển toàn diện, trở thành nguồn lực trẻ, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá.

Tạo bước chuyển biến mới về chất lượng của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và cán bộ, đoàn viên, phấn đấu đến năm 2010 có ít nhất 70% cán bộ đoàn chuyên trách các cấp trong độ tuổi thanh niên, có 60% thanh niên được tập hợp vào các tổ chức đoàn thể - xã hội, bình quân hàng năm 20.000 thanh niên được đào tạo nghề và tạo việc làm cho 30.000 người. Đảm bảo vai trò nồng cốt của Đoàn đối với Hội Liên hiệp Thanh niên, chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trẻ, phấn đấu đến năm 2010 có ít nhất 70% tổng số đảng viên mới được kết nạp là đoàn viên. Tăng tỉ lệ cán bộ trẻ cơ cấu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

III- Nhiệm vụ và giải pháp

1- Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức công dân để hình thành thế hệ thanh niên có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước nhằm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho thanh niên. Tăng cường giáo dục truyền thống văn hoá, lịch sử của Đảng, của dân tộc bằng các hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào thu đua yêu nước.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; kịp thời đấu tranh, làm thất bại các âm mưu, luận điệu sai trái, giúp thanh niên hiểu và tích cực đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong đoàn viên, thanh niên nhằm tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và ý thức công dân.

Từng cấp uỷ đảng, nhất là người đứng đầu cấp uỷ phải thường xuyên nắm tình hình, định hướng và kiểm tra việc thực hiện công tác thanh niên; phân công đảng viên phụ trách công tác đoàn, hội thanh niên; lãnh đạo cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp định kỳ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Kết quả công tác thanh niên là một tiêu chí đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm. Mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng cho thanh niên học tập và noi theo.

2- Đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, có tri thức và kỹ năng vươn lên ngang tầm với mặt bằng chung thanh niên cả nước.

Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu trở thành thế hệ con người mới, vững vàng và chính trị, có lý tưởng cao đẹp, có phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi, năng động sáng tạo, có sức khoẻ thể chất tốt, đời sống tinh thần lành mạnh, sống có văn hoá, tình nghĩa, giàu lòng yêu nước.

Xác định rõ mục tiêu đào tạo của từng cấp học, bậc học, sớm hoàn thành chương trình phổ cập trung học cơ sở, tiến tới phổ cập trung học phổ thông; Xây dựng lớp thanh niên có ý thức tự học tập, phương pháp tư duy, sáng tạo độc lập, khả năng làm việc tập thể, thích ứng và tự tin trong cuộc sống, trở thành những người lãnh đạo, quản lý, tác phong công nghiệp, tính kỷ luật cao.

Khuyến khích, lựa chọn những thanh niên đạt tiêu chuẩn, có yêu cầu để đưa đào tạo đại học và sau đại học ở các trường trong nước và ngoài nước, tiếp thu khoa học công nghệ, hình thành nguồn nhân lực khoa học – công nghệ có chất lượng cao trên một số lĩnh vực: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ mới. Tạo cơ hội cho thanh niên được thụ hưởng chính sách về giáo dục của Đảng và Nhà nước, chú trọng đến nữ thanh niên, thanh niên dân tộc thiểu số.

3- Nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 – 1015 (theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ); tăng cường các kênh thông tin để định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

Rà soát, điều chỉnh để hoàn thiện các chính sách đã có, nghiên cứu vận dụng các chính sách mới ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến dạy nghề, giải quyết việc làm, tạo chỗ ở những nơi tập trung đông lao động trẻ; khuyến khích thanh niên tham gia học nghề có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao. Có cơ cấu hợp lý chỉ tiêu đào tạo và nhu cầu sử dụng lao động giữa công nhân kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, đại học đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ của tỉnh.

Đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, mở trường dạy nghề bậc cao của tỉnh, hoàn chỉnh các trung tâm dạy nghề huyện, thành phố; có chính sách ưu đãi; khuyến khích đẩy mạnh xã hội hoá, đa dạng hình thức dạy nghề, truyền nghề. Chú trọng công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên chưa có việc làm đi lao động ngoài tỉnh và lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật; liên kết dạy nghề cho thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự trước khi xuất ngũ. Khuyến khích đào tạo nghề tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo ra sự đồng bộ giữa nhu cầu đào tạo và sử dụng.

Có chính sách thu hút và tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế, các nhà doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư, phát triển sản xuấ ở nông thôn đẩ tạo việc làm cho thanh niên, nhà nước hỗ trợ ngân sách chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ, tổ chức sản xuất kinh doanh cho thanh niên nông thôn; khuyến khích, biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi, có sáng kiến cải tiến kĩ thuật, xây dựng các mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả, có đóng góp tích cực xây dựng quê hương, đất nước.

4- Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện

Tiếp tục đẩy mạnh cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công chức, viên chức và trong nhân dân, tạo môi trường chính trị xã hội lành mạnh, củng cố niền tinh cho thanh niên. Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, tạo chuyển biến rõ nét trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, cải tiến môi trường sống… góp phần xây dựng môi trường văn hoá xã hội lành mạnh, hình thành lối sống văn minh trong thanh thiếu niên.

Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan văn hoá, văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản sáng tác và phổ biến nhiều công trình, tác phẩm có giá trị cao để giáo dục thế hệ trẻ. Tăng cường công tác quản lý văn hoá, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hoá không lành mạnh, tác động xấu đến thanh niên.

Đầu tư xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên cấp tỉnh, nhà thiếu nhi các huyện, thành phố, địa điểm sinh hoạt văn hoá - thể thao cho thanh thiếu nhi cấp xã. Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các loại hình giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên.

Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên thực hiện pháp luật về hôn nhân gia đình tự nguyện, tiến bộ, bình đẳng, xây dựng gia đình hạnh phúc, thể hiện kế hoạch hoá gia đình; tiếp tục triển khai hiệu quả cao hơn các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khoẻ, phòng chống ma tuý nhiễm HIV/AIDS trong thanh niên.

Đầu tư, đổi mới giáo dục thể chất trong nhà trường, phấn đấu từng trường học ở các cấp học, ngành học đều có sân bãi, dụng cụ thể dục - thể thao đạt chuẩn; đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao, huy động và tạo điều kiện để thanh niên rèn luyện sức khoẻ.

5- Coi trọng hơn nữa việc trọng dụng tài năng trẻ, bố trí, sử dụng cán bộ trên các lĩnh vực.

Vận dụng cơ thể, chính sách linh hoạt, tạo thuận lợi để thanh niên được trọng dụng, phát huy tài năng trí tuệ, cống hiến cho quê hương, đất nước. Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, sắp xếp bố trí, luân chuyển cán bộ trẻ có phẩm chất năng lực đảm nhận một số nhiệm vụ quan trọng, phù hợp trong hệ thống chính trị; nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ trong cấp uỷ, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân chấp hành các đoàn thể các cấp, các ngành, coi đây là một trong những khởi đột phá trong bố trí, sử dụng cán bộ trẻ trên các lĩnh vực, các cấp, các ngành.

Trên cơ sở các tiêu chí chung, các cấp, các ngành, trường học và gia đình kịp thời phát hiện những thanh thiếu nhi có năng khiếu, có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động trên các lĩnh vực. Qua đó, có chính sách, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thích hợp toàn diện, lâu dài để hình thành đội ngũ tài năng trẻ, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá tỉnh nhà.

6- Xây dựng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đội dự bị tin cậy của Đảng.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nnước, phù hợp của các ngành tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò; gắn kết mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương với mục tiêu phát triển thanh niên.

Đề ra các giải pháp xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; bồi dưỡng thanh niên ưu tú đào tạo nguồn cán bộ đoàn có trình độ, năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Tăng cường phối hợp giữa Trường chính trị, các trung tâm bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn, hình thành nguồn cán bộ trẻ cung cấp cho Đảng, chính quyền, đoàn thể; xem việc xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước.

Bảo đảm vai trò nồng cốt của Đoàn trong tập hợp, đoàn kết thanh niên tổ chức, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phonh Hồ Chí Minh vững mạnh. Đa dạng các loại hình hoạt động cuốn hút thanh niên vào tổ chức; củng cố, xây dụng Đoàn đông về số, mạnh về chất, đoàn niên tiêu biểu; quan tâm nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên, phát huy tính sáng tạo, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

7- Tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ chức, các đoàn thể, tổ chức kinh tế- xã hội và gia đình trong việc phối hợp giáo dục, bồi dưỡng, phát huy thanh niên.

Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội có chương trình, quy chế phối hợp hoạt động cụ thể với Đoànm Thanh niên, phân công cán bộ, đoàn viên, hội viên đoàn thể mình tham gia các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên, nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chăm lo giáo dục, phát triển tài năng trẻ.

Thông qua các hoạt động phối hợp nhằm phát huy vai trò xung kích, nòng cốt của tuổi trẻ trong các phong trào hành động cách mạng của các đoàn thể, góp phần đoàn kết tập hợp, vận động đông dảo thanh niên vào tổ chức; xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên của tổ chức mình.

Đề cao trách nhiệm giáo dục của gia đình đối với thanh niên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gia đình có thành tích trong việc quản lý, giáo dục thanh niên; đồng thời, phê phán những gia đình không làm tròn trách nhiệm trong việc quản lý, nuôi dạy con em mình.

8- Phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống ; không ngừng rèn luyện đạo đức , lối sống, hoàn thiện nhân cách , trở thành công nhân hữu ích, thành viên tốt trong gia đình, tích cực đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thanh niên cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vujcuar mình với tổ quốc, không ngừng học tập nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn, tay nghề, vượt khó, sáng tạo, có tác phong công việc trong lao động, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng , tích cực góp phần xây dựng quê hương đất nước.

Mỗi thanh niên cần thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức , lối sống , nết sống văn minh, “Tuổi trẻ sống đẹp , sống có ích”; giữ gìn chuyền thống gia đình, quê hương truyền thống dân tộc; có thái độ ứng xử cao đẹp trong tình bạn, thầy cô giáo và người thân,; tích cực rèn luyện nâng cao sức khỏe, trở thành công đân hữu ích, thành viên của gia đình, hăng hái tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, rèn luyện bản lĩnh chính trị - xã hội, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, xung kích, sẵn sàng tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững am ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm nhận những việc mới, việc khó, gian khổ không màng, Tổ quốc vfa nhân dân cần.

9- Nâng cao hiêu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo phân công, phân cấp quản lý. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu chương trình hành động, thực hiện: “chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010” của chính phủ và xây dưng, chương trình hành động chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, đơn vị. Quyết dịnh chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê của thanh niên, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường vai trò giám sát và phản biện xã hội của Đoàn thanh niên đối với việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về thanh niên, công tác thanh niên.

Thực hiện có hiệu quả Luật Thanh niên, Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thạnh niên và thiếu nhi phat triển toàn diện, trở thành những công dân tốt. Ủy ban nhân dân các cấp tập trung giải quyết đồng bộ về chổ ở, nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao gắn với quy hoạch, chương trình, dự án đẩm bảo cho thanh niên làm việc tại các khu công nghiệp, khu vực đông dân cư và học sinh, sinh viên đang học tập trong và ngoài tỉnh an tâm lao động, học tập.

10- Tăng cường lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Nghị Quyết về công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đai hóa.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; năng cao nâng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, làm hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị thực hiện nghiêm nghị quyết của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên. Đối với phương thức lãnh đạo của cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên đi phảm chất, nâng lực, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp. Tăng cường công tác xã hội, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, cơ cấu cán bộ trẻ trong các cấp uy, chính quyền, đoàn thể phù hợp, chú trọng chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo kế tiếp vững vàng; phát huy trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy về công tác cán bộ, đặc biệt quan tâm quy hoạch, đào tạo, bố chí, sử dụng đội ngũ cán bộ trẻ ở các cấp, các ngành.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền các cấp về quản lý, điều hành kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu phát triển thanh niê; tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân sát định đúng mục tiêu, phương thức hoạt động phát huy tính tự chủ, sáng tạo trong công tác phối hợp giữa mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể với Đoàn thanh niên đáp ứng yêu cầu công tác vận động nhân dân trong thời kì mới.

Xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong lĩnh vực mạnh, là đội dự bị của Đảng. Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, phát huy hơn nữa vai trò xung kích của Thanh niên trên các lĩnh vực. Quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, tạo nguồn cán bộ trẻ bổ xung cho các tổ chức chính trị; đẩy mạnh phát triển Đảng viên mới trong lực lượng Đoàn viên, đảm bảo ít nhất 70% số Đảng viên mới kết nạp là Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

IV- Tổ chức thực hiện

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy lãnh đạo chuyển khai, quán triệt và xây chương trình phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện nghị quyết; chỉ đạo cấp ủy cơ sở, các cấp chính quyền, nghiên cứu vận dụng, đưa nội dung nghị quyết vào các văn bản chỉ đạo, chương trình công tác, kế hoạch về phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, của địa phương, đơn vị.

Đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh và ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể hóa nội dung nghị quyết số 25-NQ/TW và chương trình hành động này thành chủ trương, chính sách cụ thể của chính quyền; thành lập hội đồng công tác thanh niên cấp tỉnh làm nhiệm vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên; chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh ủy ban nhân cấp huyện thành phố tăng cường thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Các ban Đảng của tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với ban thường vụ tỉnh đoàn ,các cơ quan liên tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể chỉ đạo công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng chương trình hành động; Đảng đoàn Mặt trật Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến đoàn viên, hội viên và tầng lớp nhân dân trong tỉnh để thực hiện.

Ban tiên giáo Tỉnh ủy chủ chủ trì phối hộp với ban thường vụ Tỉnh doàn và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc nghiên cứu, học tập quán triệt và tiên truyền thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW và Chương trình hành động này.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì phối hộp với ban thường vụ Tỉnh đoàn và các cơ quan liên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; tham mưu tổ chức sơ cấp, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương trình hành động này phổ biến đến chi bộ.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC
img Bài mới nhất
Thứ 7, 27/11/2021 20:48:38
TỈNH ĐOÀN CÀ MAU HỖ TRỢ VỐN CHO THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP THÔNG QUA NGUỒN LỰC CỦA BAN HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH CÀ MAU
Thứ 7, 27/11/2021 10:08:30
TỈNH ĐOÀN CÀ MAU THỰC HIỆN HỖ TRỢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH ẤP NÔNG THÔN MỚI NĂM 2021
Thứ 6, 26/11/2021 15:31:20
Tỉnh đoàn ký kết chương trình phối hợp với CLB Du học sinh tỉnh Cà Mau
Thứ 6, 26/11/2021 14:51:55
Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống cachs mạng của Ddảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2021)
Thứ 6, 26/11/2021 09:37:00
Công tác hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của ĐV, TN trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó ...
Thứ 6, 26/11/2021 09:03:05
V/v tăng cường tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về Quân sự và Quốc phòng năm 2021
Thứ 6, 26/11/2021 08:55:07
Tổ chức lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội dành cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi năm 2021
Thứ 5, 25/11/2021 16:33:54
DIỄN ĐÀN THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP NĂM 2021- NƠI CHIA SẺ KINH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP CỦA TỈNH ĐOÀN – ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH ...
Thứ 5, 25/11/2021 14:20:19
TỈNH ĐOÀN – ỦY BAN HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU LUÔN QUAN TÂM ĐẾN ĐÀO TẠO KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP ĐỔI ...
img

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla