img
img
Chủ nhật, 24/09/2023 04:38:27
| | Liên kết
  Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết, gương mẫu, xung kích, sáng tạo dựng xây đất nước Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng, sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc! Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế! Tuổi trẻ Cà Mau đoàn kết - gương mẫu - xung kích - sáng tạo - khởi nghiệp Tuổi trẻ Cà Mau phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương Cà Mau giàu đẹp!
Chương X: Tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Minh Hải đi đầu trong sự nghiệp đổi mới đất nước,..
Thứ 6, 25/06/2010 04:17:02

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC ĐOÀN VÀ TUỔI TRẺ MINH HẢI ĐI ĐẦU TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI

MỚI ĐẤT NƯỚC, PHẤN ĐẤU KIÊN CƯỜNG VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU

NƯỚC MẠNH, XÃ HỘI CÔNG BẰNG – VĂN MINH

Năm 1986 là thời điểm đánh dấu bước phát triển mới của đất nước ta. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra đường lối đổi mới tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đem lại những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội và nhiều mặt khác.

Năm 1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII tổng kết 5 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước, thông qua cương lĩnh và chiến lược phát triển đất nước, chỉ ra phương hướng tiến hành công cuộc đổi mới sâu rộng và đồng bộ.

Trong bối cảnh trên, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ Minh Hải luôn đoàn kết phấn đấu, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc và đã giành được những thắng lợi quan trọng.

Trong những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh nhà, tuổi trẻ Minh Hải có nhiều cống hiến xuất sắc được nhân dân và Đảng bộ biểu dương, khen ngợi.

1. Vững vàng tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Minh Hải thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Tỉnh Đoàn lần thứ IV.

Thời gian từ năm 1987 đến năm 1992, tình hình chung trên thế giới và trên đất nước ta cũng như tại tỉnh nhà có nhiều diễn biến tác động đến tình cảm, tâm lý, cuộc sống của tuổi trẻ, đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đại hội Đảng bộ Minh Hải lần thứ VII đã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đánh giá một cách khách quan, khoa học những mặt tích cực, những thành tựu cũng như phân tích kỹ các mặt thiếu sót, yếu kém trước đó và đề ra nhiệm vụ cho nhân dân và Đảng bộ nhằm phấn đấu đưa tỉnh nhà tiến lên con đường phát triển với kết quả vững chắc.

Nhận thức sâu sắc về trách nhiệm được Đảng bộ trao cho, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhà đã phấn đấu tự đổi mới về mọi mặt, góp phần đắc lực đưa phong trào thanh niên Minh Hải phát triển lên bước mới đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải lần thứ IV họp từ ngày 14 đến ngày 16/1/1987 đã nhất trí thông qua Nghị quyết về mục tiêu và nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong giai đoạn cách mạng mới.

Nghị quyết nhấn mạnh về hai mục tiêu quan trọng là giáo dục, bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí phấn đấu vì lý tưởng cao đẹp của Đảng. Trước hết là giáo dục, bồi dưỡng cho mọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên quán triệt những tinh thần cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII (1). Hai là chuyển hướng mạnh mẽ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhằm thực hiện có kết quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước trên cơ sở từng bước đổi mới mọi mặt công tác Đoàn để tạo ra hiệu quả, thiết thực cả về tổ chức, hoạt động, chú trọng đổi mới sự chỉ đạo và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu của tình hình mới.

Từ các mục tiêu trên, Đại hội đã vạch ra những nhiệm vụ trong từng mặt công tác Đoàn. Với tính kiên định và sự nổ lực vượt bậc của toàn Đoàn và phong trào thanh niên, những thành tựu và đóng góp của tuổi trẻ Minh Hải vào công cuộc mới của tỉnh nhà đã được ghi nhận một cách xứng đáng.

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn do các đồng chí Trần Thanh Liêm làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt làm Phó Bí thư thường trực cùng tập thể các đồng chí khác trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ do Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ IV đề ra đưa đến kết quả trên những mặt cụ thể như sau:

-------------------------------------------

1. Theo xác định sau này


CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chủ trương tổ chức năm học Nghị quyết VI của Đảng kết hợp với học Nghị quyết VII của Đại hội Đảng bộ tỉnh thu hút hàng chục vạn lượt cán bộ, đoàn viên tham gia. Tính riêng năm 1988, tỉnh đã mở được 161 lớp học Nghị quyết với số lượng 26.183 đoàn viên và 6.875 thanh niên tham gia. Ngoài ra, cơ sở Đoàn các cấp trong tỉnh đã tổ chức hơn 10.000 cuộc tọa đàm sinh hoạt chung quanh chủ đề nêu trên thu hút hơn 500.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia. Qua các lớp học và các hình thức sinh hoạt phong phú này, hầu hết thanh niên đều tỏ rõ thái độ tích cực ủng hộ sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo, tin tưởng ở tương lai tươi đẹp của đất nước, khắc phục tình hình suy giảm lòng tin trong một bộ phận thanh niên, đưa họ trở lại hoạt động trong các phong trào do Đoàn, Hội chủ trương.

Thực hiện Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã ra Nghị quyết về công tác tư tưởng, xác định rõ vấn đề giáo dục quan trọng bậc nhất. Tỉnh đoàn đã liên tiếp tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với các chủ đề : “Tôi là người Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”; “Tuổi trẻ với công tác đổi mới vì sự nghiệp giàu mạnh của quê hương Minh Hải – vì chủ nghĩa xã hội”; “Tuổi trẻ mãi mãi đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn” v.v…Qua các đợt sinh hoạt với những chủ đề nêu trên, thanh niên được nói lên những suy nghĩ của mình và được thảo luận, trao đổi dân chủ nhằm đi tới nhận thức đúng đắn về con đường phát triển của đất nước cũng như trách nhiệm của mỗi thanh niên, nhất là người đoàn viên thanh niên cộng sản trong cộng đồng dân tộc. Riêng đợt sinh hoạt theo chủ đề “Tuổi trẻ với công cuộc đổi mới vì sự nghiệp giàu mạnh của quê hương Minh Hải – vì chủ nghĩa xã hội”, trong toàn tỉnh đã tổ chức được 1.058 cuộc nói chuyện, tọa đàm, thảo luận… thu hút hàng chục vạn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tiếp theo cuộc vận động quán triệt Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt các Nghị quyết VII và VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chỉ thị 135 của Hội đồng Bộ trưởng…Kết quả mang lại qua nhiều lần được tuyên truyền, phổ biến và nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng là sự xác định ngày càng vững chắc định hướng chính trị đúng đắn cho tuổi trẻ, giúp họ đấu trang khắc phục những lệch lạc hoặc mơ hồ về con đường đi lên của đất nước. Riêng trong năm 1991, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2 và Đại hội Đảng các cấp vòng 1đóng góp ý kiến vào văn kiện dự thảo trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, toàn tỉnh có trên 400 cơ sở Đoàn tổ chức 661 cuộc sinh hoạt chính trị cho hàng vạn đoàn viên, thanh niên đóng góp hơn 30.000 lượt ý kiến.

Bên cạnh việc tuyên truyền giáo dục về đường lối chính sách của Đảng, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn (khóa IV) đã tích cực và luôn chú trọng nội dung giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, Đoàn, Quân đội…và truyền thống dân tộc cho thanh thiếu niên nhằm tạo ra niềm tự hào chính đáng làm động lực tinh thần cho thế hệ trẻ, đặc biệt là vào dịp các ngày lễ lớn. Tiêu biểu như vào dịp kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo hàng loạt hoạt động có ý nghĩa như thi kể chuyện về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ, vận động tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Bác, tổ chức các đêm biểu diễn văn nghệ, đêm thi hát, ngâm thơ…về chủ đề “Bác Hồ với tuổi trẻ, tuổi trẻ với Bác Hồ”.

Vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1990) 60 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1991), 50 năm ngày thành lập Đội (15/5/1991), Tỉnh Đoàn đã đề ra kế hoạch hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc các cấp trong tỉnh tổ chức các cuộc họp mặt, sinh hoạt chính trị, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. v.v…thu hút hàng chục vạn lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi hăng hái tham gia. Riêng các cuộc thi tìm hiểu “50 mùa hoa” của Đội, Minh Hải đã có trên 5.000 em tham dự thi trên báo Đội. Hai thị xã Cà Mau và Bạc Liêu được tặng 2 giải nhất toàn quốc với thành tích vận động được nhiều em tham gia.

Đặc biệt nhân kỷ niệm lần thứ 50 khởi nghĩa Hòn Khoai (12/1940-12/1990) trong những thiên anh hùng ca bất diệt của nhân dân và tuổi trẻ Minh Hải, Tỉnh Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục phong phú, như cuộc “Hội quân truyền thống” tại xã Tân Ân nhằm gợi nhớ và khắc sâu tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của các chiến sĩ Hòn khoai vì lý tưởng độc lập, tự do của dân tộc cho thế hệ trẻ Minh Hải ngày nay. Cũng nhân dịp này tuổi trẻ Minh Hải đã xây dựng công trình kỉ niệm anh hùng Phan Ngọc Hiển trị giá hàng chục triệu đồng. Để góp phần giúp tuổi trẻ tỉnh nhà tìm hiểu quá khứ cách mạng vinh quang của các thế hệ thanh niên đi trước, Tỉnh Đoàn đã cho biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên Minh Hải (giai đoạn 1925 - 1945) và phối hợp với báo Minh Hải, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh có nội dung và chương trình dành cho tuổi trẻ và biểu dương những điển hình tiên tiến của nam nữ thanh niên.

Song song với công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo các cấp tổ chức bồi dưỡng đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật, nâng cao hiểu biết dân số (nhất là đối với các gia đình trẻ), sức khỏe, môi trường, nâng cao thể lực qua các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa v.v…cho thanh thiếu niên. Trong 2 năm 1990 – 1991, toàn tỉnh tổ chức gần 200 lớp học về luật nghĩa vụ quân sự cho hàng vạn đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra Tỉnh đoàn còn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật thuế, chỉ thị 135 của Chính Phủ v.v…tổng cộng 162 cuộc cho hơn 10.400 thanh niên.

Tính đến hết năm 1991, Tỉnh Đoàn đã phát hành 500 bộ tài liệu tuyên truyền 3 mục tiêu về dân số, sức khỏe, môi trường cùng với 24.500 tờ bướm về nội dung trên đến với các đối tượng nam nữ thanh niên. Tờ tin “Tuổi trẻ Minh Hải” phát hành định kỳ đã trở thành công cụ phục vụ đắc lực cho công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN; CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN VÀ CÔNG TÁC THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG.

Từ sau Đại hội IV Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhà, quán triệt chủ trương của Trung ương Đoàn và Nghị quyết của Đảng bộ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ra Nghị quyết 01 về công tác tổ chức và tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Trung ương về “Nâng cao chất lượng đoàn viên, xây dựng cơ sở đoàn vững mạnh và cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh”.

Tiếp đó Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đề ra kế hoạch cụ thể chỉ đạo sát sao các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh thực hiện. Sau một thời gian triển khai, đến cuối năm 1990, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động này, đánh giá kết quả, phân tích những ưu khuyết điểm nhằm rút ra những kinh nghiệm chỉ đạo. Qua cuộc vận động, chất lượng đoàn viên có khá hơn trước thể hiện rõ ở chổ đoàn viên đã tự ý thức được vai trò chính trị nòng cốt của mình bằng việc tham gia sinh hoạt và nhận sự phân công của tổ chức, hoàn thành tốt những công tác được giao. Các cơ sở Đoàn chủ động trong công tác có tác dụng tích cực đối với phong trào thanh niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Tỷ lệ đoàn viên xuất sắc, chi đoàn khá, chi đoàn mạnh tăng lên rõ rệt so với trước như Đoàn Công an tỉnh, Thị đoàn Cà Mau, Huyện đoàn Trần Văn Thời, Huyện đoàn Vĩnh Lợi…diện chi đoàn yếu được thu hẹp thể hiện qua kiểm tra khảo sát trong 1.442 chi đoàn cho con số: 261 chi đoàn mạnh (chiếm 18%), 261 chi đoàn khá (chiếm 30%), số còn lại ở diện trung bình và yếu, riêng chi đoàn yếu, kém chiếm 19%. Tình hình chung là các chi đoàn khá, mạnh nằm ở các ngành các trường học, trong các lực lượng vũ trang.

Xuất phát từ tư tưởng chỉ đạo là tập trung cho cơ sở, Tỉnh Đoàn đã có kế hoạch đẩy mạnh “Cuộc vận động xây dựng chi đoàn mạnh” tiến lên bước mới trong năm 1991 tiến tới Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ V. Trước hết là việc củng cố, sắp xếp bộ máy, mở các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp tỉnh, huyện, cơ sở. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ huyện được chú trọng đưa đi tập huấn và bồi dưỡng luân phiên.

Kiểm tra khảo sát trong 16.368 đoàn viên qua cuộc vận động thấy có 37% được xếp vào loại xuất sắc, 41% loại khá, 13, 45% loại trung bình, còn lại yếu kém. Trong các năm 1988 – 1991 toàn tỉnh đã bồi dưỡng, phát triển được 31.789 thanh niên tích cực vào Đoàn.

Trong 6 tháng đầu năm 1991, Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 1.246 đoàn viên ưu tú, trong đó Đảng đã xét kết nạp 314 đồng chí; 52 đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt ở tỉnh, huyện được chuyển sang đảm nhiệm công tác của Đảng và các ngành, cung cấp cho Đảng một số lượng không nhỏ trong đội ngủ cán bộ được đào tạo và có năng lực của Đoàn.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên có bước phát triển mới. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã chủ trương đẩy mạnh công tác Hội Liên hiệp thanh niên, chỉ đạo tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm và hướng dẫn phương pháp công tác cho cơ sở, từng bước cải tiến các loại hình tập hợp, đoàn kết thanh niên theo hướng đa dạng với những phương thức thích hợp.

Đến cuối năm 1991, sau hơn 3 năm tập trung chỉ đạo, số lượng chi hội hoạt động thường xuyên lên đến 285, trong đó nổi lên chi hội thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi ấp Châu Thành xã Phú Mỹ A (huyện Vĩnh Lợi), chi hội chùa Xiêm Cán (thị xã Bạc Liêu)…của tỉnh đã vận động các ban ngành và nhân dân tỉnh nhà, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương Hội và báo “Tuổi trẻ” thành phố Hồ Chí Minh trợ cấp học bổng cho 20 học sinh nghèo hiếu học (6 triệu đồng), ngoài ra Ủy Ban Hội của tỉnh đã vận động nhân dân và các tổ chức trong tỉnh hỗ trợ hơn 12 triệu đồng giúp đỡ thanh niên dân tộc nghèo, thanh niên tàn tật, trẻ mồ côi…Ủy Ban Hội của tỉnh cũng đã vận động hội viên và thanh niên tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa.

Về công tác thiếu niên nhi đồng, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn (khóa IV) ra Nghị quyết 02 và các Chỉ thị tiếp theo nhằm hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội tăng cường chỉ đạo công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tỉnh. Trước hết là kiện toàn đội ngũ cán bộ phụ trách và mở các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho anh chị em. Tỉnh Đoàn đã 02 lần mở cuộc thi Tổng Phụ trách giỏi, qua đó chọn lọc được 13 cán bộ đạt tiêu chuẩn Tổng Phụ trách giỏi cấp tỉnh. Trong hoạt động, Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy là nội dung thường xuyên trong công tác giáo dục được cụ thể hóa bằng chương trình rèn luyện đội viên và chương trình rèn luyện nhi đồng, phát động phong trào thi đua giúp nhau trong học tập, rèn luyện thể chất, tham gia phong trào kế hoạch nhỏ, công tác Trần Quốc Toản và các lớp học tình thương…Vào dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Đội, hơn 10.000 đội viên trong tỉnh đã gửi bài dự cuộc thi mừng “Đội ta 50 mùa hoa”.

Phong trào “Điểm 10 dâng Bác” ngày càng phát triển. Năm học 1990-1991 có 50.000 em đạt điểm 10, tăng 7% so với năm học 1989 - 1990 và 10%, so với năm học 1988 - 1989. Phong trào “kế hoạch nhỏ” với nhiều việc làm phong phú như nhặt giấy vụn, lon bia ở Cà mau, Bạc Liêu; Mót lúa ở Vĩnh Lợi, Đầm Dơi, Giá Rai; Rập chuột ở Trần Văn Thời; nuôi cá, gà ở Hồng Dân, U Minh, Thới Bình; trồng cây ở Cái Nước, Ngọc Hiển… đã đóng góp vào quỹ được 115.272.000 đồng. Ngoài ra các em đã tích cực tham gia công tác Trần Quốc Toản, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ với hơn 700.000 ngày công. Qua các hoạt động và phong trào nêu trên, hàng năm trung bình có hơn 20.000 em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Từ năm 1987 đến cuối năm 1991 đã phát triển 85.343 đội viên, trong đó có 10.063 đội viên xuất sắc được kết nạp đoàn, chiếm tỷ lệ 22% trong tổng số đoàn viên được kết nạp.

Tổ chức Đoàn đã kịp thời biểu dương, khen thưởng để cổ vũ, động viên nhiều Phụ trách giỏi và các em đội viên, thiếu niên có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động.

Tổ chức Đoàn cũng đã tích cực đề xuất với Đảng và chính quyền nhằm tạo những điều kiện cần thiết trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.

CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN

Trên lĩnh vực kinh tế, thực hiện 3 chương trình kinh tế lớn của Đảng, các chủ trương của Đảng bộ địa phương và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã vạch kế hoạch cụ thể tập trung chỉ đạo các phong trào như: Thanh niên “sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Tuổi trẻ lao động sáng tạo”, “Xây dựng công trình thanh niên” v.v…Tỉnh Đoàn đã phối hợp với ngành Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản đề ra các chương trình hành động cụ thể đến tận cơ sở.

Trong sản xuất nông nghiệp, Đoàn phối hợp với Trung tâm khuyến nông đầu tư hơn 4 triệu đồng cho 25 điểm trình diễn các giống lúa mới và mô hình VAC ở các huyện, thị…Mô hình kinh tế gia đình phát triển theo phương thức sản xuất, kinh doanh tổng hợp được nhân rộng, ngày càng nhiều thanh niên thực hiện đạt chỉ tiêu kinh tế, có thu nhập cao.

Qua các phong trào trên đã xuất hiện một đội ngủ thanh niên có tay nghề, có trình độ quản lý, kinh doanh giỏi, năng động sáng tạo, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, những điển hình tiên tiến, tập thể và cá nhân xuất hiện ngày càng nhiều như chi đoàn xí nghiệp chăn nuôi 1/5 (ngành nông nghiệp), chi đoàn Hợp tác xã Thống Nhất xã Vĩnh Hậu (Vĩnh Lợi), chi đoàn ấp 3 Phong Thạnh Tây (Giá Rai) v.v…Về điển hình cá nhân có Võ Văn Ngọc trồng màu, trồng lúa và chăn nuôi thu nhập 30.000.000đ/năm (nông trường quốc doanh U Minh huyện Trần văn Thời), Châu Quốc Việt (Châu Hưng huyện Vĩnh Lợi) nuôi cá thu được trên 20.000.000đ/năm; cá biệt có Đặng Thành (thị trấn Sông Đốc) làm nghề biển thu nhập được trên 30.000.000 đ/tháng, Mã Văn Mến chủ cơ sở xây lúa thu nhập 150.000.000đ/năm.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo cũng thu được những kết quả đáng phấn khởi. Nhiều đoàn viên, thanh niên đề xuất được các sáng kiến có giá trị và thực hiện thành công một số đề tài nghiên cứu phục vụ sản xuất phát triển. Tiêu biểu là Đoàn cơ sở Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Trà Kha, Đoàn cơ sở Xây dựng, Sở giao thông vận tải, Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau, Liên doanh thủy sản Năm Căn, Lâm ngư trường Sông Trẹm, Lâm ngư trường U Minh I, Chi cục Bảo vệ thực vật v.v… đã tổ chức, vận động đoàn viên, thanh niên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức quản lý mới vào sản xuất của đơn vị làm lợi cho Nhà nước trên 500 triệu đồng.

Phong trào trồng cây gây rừng và trồng cây phân tán được Tỉnh đoàn theo dõi chỉ đạo thường xuyên. Từ năm 1987 đến cuối năm 1991, tuổi trẻ tình nhà đã tham gia cùng với nhân dân trồng được 116 triệu cây, đạt 185 % chỉ tiêu đề ra.

Trên lĩnh vực quốc phòng – an ninh, tuổi trẻ Minh Hải tiếp tục phát huy bản chất cách mạng tốt đẹp của các thế hệ cha anh luôn hăng hái trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn - xã hội. Từ năm 1987 đến năm 1991 Minh Hải luôn vượt kế hoạch tuyển quân. Chỉ tiêu cần có 30% đoàn viên trong tổng số thanh niên trúng tuyển đã đạt được 100% kế hoạch đã đề ra. Trong lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên chiếm 80% làm nòng cốt trong công tác tuần tra canh gác bảo vệ an toàn khóm, ấp. Công tác hậu phương quân đội được các cấp Đoàn thường xuyên quan tâm: như góp phần xây dựng và chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, lập quỹ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ, giúp đỡ và nhận đỡ đầu gia đình thương binh liệt sĩ gặp khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang luôn phấn đấu để thực hiện tốt cuộc vận động “Xứng danh bộ đội cụ Hồ”, rèn luyện tinh thần sẳn sàng chiến đấu, luyện tập kỹ thuật, chiến thuật, đạt kết quả tốt trong các đợt huấn luyện và diễn tập, thường xuyên tuần tra canh gác, bảo vệ biên giới, phát hiện nhiều vụ vượt và nhập biên trái phép. Ngoài ra tuổi trẻ quân đội còn tổ chức các đợt hành quân dã ngoại “Về lại cội nguồn” mang giá trị giáo dục cũng như thắt chặt mối quan hệ quân dân.

Tuổi trẻ lực lượng công an nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh phong trào thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy”; làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện chỉ thị 135 HĐBT, tuổi trẻ công an phối hợp với các đoàn thể quần chúng trấn áp bọn tội phạm và vận động, giáo dục nhiều tội phạm ra đầu thú, tự thú; phát hiện và xử lý nhiều vụ việc tiêu cực, buôn bán, chiếm đoạt tài sản Xã hội chủ nghĩa của công dân. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ trẻ của ngành đoạt danh hiệu chiến sĩ thi đua nhiều năm liền trong thời kỳ từ 1987 đến 1991.

Tuổi trẻ trong các lực lượng vũ trang và công an Minh Hải đã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của cha anh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, làm nghĩa vụ quốc tế xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thời gian Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kiên trì chỉ đạo cuộc vận động thanh thiếu niên tham gia phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, tập trung đẩy mạnh công tác vệ sinh, làm sạch đẹp môi trường, trồng cây, sửa chữa cầu đường, xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo khó, trẻ em tàn tật, mồ côi. Những công trình nổi bật như đào lắp 168km lộ giao thông nông thôn, vét đắp 101.000 kinh mương, bắt mới và sửa 192 cây cầu, dựng mới và sửa chữa 157 phòng học, nâng mặt bằng khu di tích Hòn Khoai ở Lâm Viên 19/5 (Cà Mau), trồng cây dọc tuyến lộ Cái Nước.

Tỉnh đoàn đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh vận động phong trào thanh niên thực hiện 3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường tạo được nhận thức đúng đắn trong các tầng lớp thanh niên, góp phần hạ tỷ lệ tăng dân số và nâng cao trách nhiệm cho tuổi trẻ trong việc rèn luyện thân thể, bảo vệ môi trường. Thanh niên trong các trường học duy trì và phát triển phong trào “Tuổi trẻ trường học làm theo lời Bác”. Đã có 3.753 tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập đưa đến kết quả có 70% học sinh thi tốt nghiệp ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Các lớp học tình thương được duy trì với 4.127 em theo học chương trình cấp 1. Mặt khác tổ chức tổ chức Đoàn các cấp đang tích cực tham gia công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho thanh thiếu niên.

Những đóng góp xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Minh Hải trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, văn hóa – khoa học kỹ thuật v.v…đã được Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đánh giá cao. Mặc dù còn nhiều yếu kém về mặt này hay mặt khác, song toàn Đoàn đã tỏ rõ sự vững vàng về chính trị. Trên cơ sở đó Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa IV đã kiên trì chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết của Đại hội IV Tỉnh đoàn đạt những kết quả tốt đẹp. Tổ chức Đoàn từ tỉnh đến huyện, xã, phường tích cực thực hiện quá trình tự đổi mới mà trước hết là đổi mới phong cách làm việc, đổi mới công tác chỉ đạo, củng cố bộ máy, tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị và năng lực hoạt động trong điều kiện mới. Phát biểu đánh giá về công tác Đoàn và phong trào thanh niên Minh Hải thời gian từ năm 1982 đến 1992, đồng chí Nguyễn Văn Đáng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nêu rõ: “…Đại bộ phận thanh niên mà nòng cốt là đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tỏ rõ là một lực lượng vững vàng về chính trị, nêu cao vai trò xung kích trên các lĩnh vực, thừa kế và phát huy truyền thống vẽ vang của các thế hệ cha anh. Từ thực tiễn của phong trào cách mạng, đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều tài năng trẻ đã nảy nở trong sản xuất, kinh doanh, trong học tập, trong hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, trong sự nghiệp giáo dục, y tế v.v…”

Về công tác xây dựng tổ chức và cải tiến nội dung hoạt động của Đoàn, bước đầu đã có những chuyển biến nhất định; tổ chức cơ sở Đoàn phần lớn đã được cũng cố. Công tác tập hợp các tầng lớp thanh niên ở một số nơi có tiến bộ hơn, gắn chặt việc chăm lo lợi ích với thực hiện nghĩa vụ. Đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, trình độ chính trị, văn hóa được nâng cao. Trong nhiệm kỳ qua có hơn 4.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

2. Xung kích, sáng tạo với sức sống, tài năng của tuổi trẻ thực hiện thắng lợi các chương trình kinh tế - xã hội góp phần đắc lực đưa Minh Hải phát triển nhanh về mọi mặt vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Ngày 9/12/1991, Bộ chính trị Trung ương Đảng ta ra Nghị quyết 25 về đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên. Tiếp đó hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa VII) (ngày 14/1/1993), ra Nghị quyết 04 về công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

Đây là những văn kiện hết sức quan trọng về công tác thanh niên trong hoàn cảnh mới. Toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên cả nước vô cùng phấn khơi trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với thế hệ trẻ.

Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, trong hai ngày 27-28/3/1992 tại thị xã Cà Mau, Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải lần thứ V đã được tiến hành trong không khí phấn khởi, tin tưởng và quyết tâm cao với chủ đề “Sức sống công trình - tài năng” về dự Đại hội có 231 đại biểu, Đại hội bầu ra Ban Chấp hành 35 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tấn Kiệt được bầu làm Bí thư, các đồng chí Chung Tấn Hướng, Đào Hoàng Nam được bầu làm Phó Bí thư. Và sau đó đồng chí Phạm Bạch Đằng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn.

Quán triệt các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, từ thực tiễn và kinh nghiệm trong những năm đầu đổi mới công tác Đoàn, Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải lần thứ V đã xác định mục tiêu và nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian từ 1992 đến 1996 là: “…Tiếp tục đổi mới Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, lập trường tư tưởng, vai trò hạt nhân đoàn kết của đoàn viên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên một cách đa dạng; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền cách mạng; động viên đông đảo tuổi trẻ tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, phát triển mạnh mẽ tích cực xã hội của Đoàn; tích cực chăm lo bảo vệ và đại diện quyền lợi chính đáng của tuổi trẻ, nâng cao trách nhiệm của Đoàn đối với Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh”.

Để thực hiện được những mục tiêu và nhiệm vụ nêu trên, Đại hội đề ra công tác chính trong nhiệm kỳ tới:

- Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng.

- Đổi mới công tác tổ chức và cán bộ.

- Phát triển các hoạt động tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Xây dựng Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và công tác thiếu niên nhi đồng.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ Đảng và chính quyền cách mạng.

- Tăng cường công tác kiểm tra.

Đại hội đề ra các chương trình hành động như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình tài năng và việc làm, chương trình tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Những cống hiến nổi bật của tuổi trẻ Minh Hải trong quá trình thực hiện các chương trình hành động cách mạng do Đoàn đề ra từ 1992 đến 1996:

A-Một là, thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới”.

Tiếp tục thu hút gần 30.000 cán bộ đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp hơn 1triệu ngày công thực hiện 400 công trình thanh niên lớn nhỏ, sửa chữa và rải đất đỏ 152.958 km lộ liền ấp, liền xã, 146 đập ngăn mặn; trồng 254,3 ha rừng và 1.250.000 cây phân tán v.v… trong khí thế sôi nổi, hào hứng, ngay sau Đại hội.

Trong những năm 1993, thực hiện Nghị quyết 120 HĐBT, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo xây dựng 5 dự án ở 5 đơn vị bằng hai nguồn vốn của Trung ương Đoàn và địa phương. Số tiền được nhận là 332 triệu đầu tư cho 433 hộ gia đình. Số vay bằng hình thức tín chấp được 101 triệu đồng đầu tư cho 116,3 ha theo mô hình khuyến cáo giống lúa mới ở 8 cánh đồng thanh niên. Ngoài ra, do tranh thủ được quỹ hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam là 13 triệu đồng và tổ chức quay 3 vòng cho 63 hội viên, thanh niên vay làm ăn đạt kết quả tốt. Tổ chức Đoàn và Hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên áp dụng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình VAC, nuôi tôm sú, nuôi tôm, cua nước lợ v.v…Kết quả đạt được thật đáng khích lệ, như trường hợp anh Nguyễn Thanh Giang, ủy viên Ban Thường vụ xã đoàn Châu Hưng làm VAC, nuôi tôm nước lợ và trồng mầu năm 1993 lãi 20 triệu đồng. Các mô hình “Lúa – rừng, rừng - tôm” được đoàn viên, hội viên, thanh niên áp dụng đạt kết quả cao ở nhiều nơi. Ngoài ra trong năm 1993, Đoàn và Hội còn động viên hơn 165.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia cày ải, xổ phèn, chống úng, vệ sinh đồng ruộng…

Năm 1994, Tỉnh Đoàn tiếp tục tăng cường chỉ đạo phong trào “Sản xuất kinh doanh giỏi” gắn với phong trào “Thanh niên lập nghiệp” qua việc xác định vai trò to lớn của thanh niên trong công cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Tỉnh đã tổ chức tập huấn và tuyên truyền giới thiệu các qui trình kỹ thuật tiến bộ đối với từng loại cây, vật nuôi cho 87.390 đoàn viên, hội viên, thanh niên và tổ chức tập huấn theo chiều sâu cho 16.399 kỹ thuật viên trẻ. Toàn tỉnh có 112 điểm trình diễn tốt và 14 cách đồng thanh niên với diện tích 12,7 ha, trên 30 bộ giống lúa khác nhau năng suất bình quân đạt 5,6 tấn/ha, nơi cao nhất đạt trên 6,5 tấn/ha.

Xử lý nguồn vốn từ quỹ giải quết việc làm và xóa đói giảm nghèo, các tổ chức Đoàn, Hội triển khai 972 triệu cho 491 hộ gia đình và góp phần giải quyết việc làm cho 982 lao động chính và hơn 2.000 lao động phụ. Ngoài các nguồn vốn nêu trên, các cấp Đoàn, Hội đã động viên phong trào tự giúp đỡ lẫn nhau bằng các hình thức cho vay, cho mượn, giúp ngày công, trao đổi kinh nghiệm…điển hình như chi hội thanh niên ấp Châu Phú (xã Vĩnh Mỹ A), tổ chức Đoàn xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lợi), xã Đông Thới (Cái Nước) v.v…là những nơi đã nêu cao tinh thần tương trợ, đùm bọc lẫn nhau trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới.

Trong hai năm 1994 – 1995 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã trồng 5.205.000 cây phân tán và 2.090 ha rừng tập trung điển hình như là đoàn viên, thanh niên huyện Ngọc Hiển trồng được 1.164 ha rừng đước.

Tiếp tục thực hiện chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nông nghiệp và thủy sản, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh đã tổ chức tập huấn về phòng trừ dịch hại IMB cho 10.482 cán bộ, đoàn viên, hội viên ở nông thôn, phát hành 23.725 bộ tài liệu bướm đến tay đoàn viên, hội viên, thanh niên Tỉnh Đoàn phối hợp với các Trung tâm khuyến nông và phòng nông nghiệp các huyện, thị thực hiện 67 điểm trình diễn kỹ thuật và 30 cách đồng thanh niên với tổng diện tích tăng lên 425,8 ha, năng suất tăng từ 6,4 tấn/ha lên 6,6 tấn/ha được tuổi trẻ và bà con nông dân rất hoan nghênh.

Đi đôi với phong trào “Thanh niên lập nghiệp” ở nông thôn, các cấp Đoàn và Hội đã chỉ đạo đoàn viên, hội viên, thanh niên các ngành công nghiệp, thương nghiệp, kinh doanh dịch vụ…tích cực hưởng ứng phong trào CKT “chất lượng , kiểu dáng, tiết kiệm” và phong trào thi đua khác trong công nhân viên chức trẻ do Trung ương phát động. Cho đến năm 1995 đã có 64 chi đoàn, 29 ca sản xuất và phân xưởng với 5.000 đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện các nội dung của phong trào CKT. Có 4.300 công nhân trẻ được thi nâng bậc 286 công nhân trẻ đạt danh hiệu: “Bàn tay vàng” cấp xí nghiệp. Đoàn viên, thanh niên trong xí nghiệp chế biến thuỷ sản đã góp phần thực hiện tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng và xí nghiệp động lạnh Cà Mau đã tiết kiệm được 715 triệu đồng v.v…trong 2 năm 1994 – 1995.

Đến hết năm 1995 qua việc tổ chức động viên đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện 7 chương trình kinh tế - xã hội thuộc đầu mối kế hoạch nhà nước, tranh thủ được nguồn vốn đầu tư với giá trị 3,3 tỷ đồng. các nguồn vốn khác đang tiếp tục triển khai gồm vốn xóa đói giảm nghèo 500 triệu đồng, vốn vay ngân hàng phát triển nông nghiệp 750 triệu đồng v.v…Vốn đầu tư cho thanh niên dân tộc 150 triệu đồng…tuy vốn đầu tư cho đoàn viên, hội viên, thanh niên còn thấp, song so với các năm trước thì đây là một cố gắng lớn của các cấp Đoàn, Hội. Việc trển khai các chương trình, dự án đã mang lại kết quả thiết thực, bước đầu góp phần giúp một bộ phận thanh niên từ đói lên đủ ăn và từ đủ ăn vươn lên khá. Việc thu hồi vốn nhìn chung làm thuận lợi cũng như quá trình triển khai và tái đầu tư được tiến hành kịp thời và nhanh chóng hơn trước.

Nói đến xây dựng nông thôn mới, mặt quan trọng nữa là tạo ra đời sống văn hóa ở cơ sở đáp ứng yêu cấu bức thiết của nhân dân nhất là tuổi trẻ.

Hình thức “Thuyền văn hóa” trong đó kết hợp nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ đã tuyên truyền nếp sống mới, vận động kế hoạch hóa gia đình, sinh hoạt vệ sinh phòng bệnh, biểu diễn văn nghệ v.v…được đông đảo bạn trẻ và nhân dân các vùng xa, vùng sâu đi lại khó khăn rất hoan nghênh.

Hoạt động của trung tâm văn hóa hướng nghiệp và du lịch thanh thiếu niên tỉnh được duy trì đều đặn, tổ chức được “Hội xuân tuổi trẻ” thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia vào các dịp tết nguyên đán. Ngoài ra Trung tâm còn mở thường xuyên các lớp hướng dẫn thể dục thể thao dạy nghề và hoạt động văn hóa - văn nghệ.

Trong năm 1995 hoạt động xã hội được sự quan tâm của các cấp bộ Đoàn nhất là cuộc vận động về thực hiện “Dân số - Sức khỏe – Môi trường” thông qua việc ký hợp đồng trách nhiệm với Ủy Ban dân số kế hoạch hóa gia đình của tỉnh và thông qua các đợt vận động của các cấp Đoàn, Hội đã thu hút 260.949 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên dự buổi tuyên truyền giới thiệu về nội dung cuộc vận động thực hiện 3 mục tiêu. Tỉnh Đoàn trực tiếp chỉ đạo hai huyện Hồng Dân và Đầm Dơi mở chiến dịch truyền thông tập trung đạt 134% chỉ tiêu 1995, kết quả có 50.870 gia đình trẻ đăng ký thực hiện qui mô gia đình nhỏ. Tại hai huyện do tỉnh chỉ đạo đã ra mắt 29 câu lạc bộ gia đình trẻ và câu lạc bộ tiền hôn nhân thu hút gần 300 hội viên tích cực hoạt động theo mô hình lồng ghép của Đoàn. Ngoài việc phát hành rộng rãi hàng nghìn bộ tài liệu, Tỉnh Đoàn cho xây dựng và phát hành 11 băng Video về chủ đề phấn đấu thực hiện 3 mục tiêu và mở các lớp tập huấn 421 cán bộ đoàn cơ sở.

Về chương trình nước sạch về vệ sinh môi trường, riêng nănm 1995, các cấp Đoàn, Hội đã tổ chức 757 cuộc tuyên truyền vận động tập trung (so với năm 1993 chỉ có gần 100 lần giới thiệu trong các lớp tập huấn cán bộ và giới thiệu tập trung trong sinh hoạt do Đoàn, Hội tổ chức) thu hút gần 300.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

Tỉnh đã tổ chức tập huấn cho 400 cán bộ chủ chốt. Có 1.478 đoàn viên tình nguyện thường xuyên hoạt động ở 120 xã, phường và một số trường học. Kết quả đến hết năm 1995 đã có 121.720 đoàn viên, thanh niên đăng ký cam kết thực hiện dùng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường, 14.270 gia đình cán bộ, đoàn viên tự nguyện thực hiện dùng nước sạch, uống chín và lôi cuốn hàng vạn gia đình khác cùng làm theo. Các đội thanh niên tình nguyện đã giúp đỡ 7.704 gia đình chính sách, neo đơn xây dựng các công trình vệ sinh mới.

Qua các hoạt động trên, tổ chức Đoàn và Hội đã đẩy mạnh công tác giáo dục sức khỏe trong thanh thiếu niên. Hơn 50.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên đã tham gia 213 cuộc tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường. Mặc dù là một tỉnh có mức độ nhiễm HIV/AIDS chưa cao, song các cấp Đoàn, Hội đã chủ động mở hàng chục lớp tập huấn phòng chống AIDS cho 550 cán bộ, đoàn viên, hội viên để anh chị em làm tốt vai trò tuyên truyền viên của mình.

Đoàn đã động viên thanh niên đi đầu trong phong trào giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ qua các hoạt động như đóng góp “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”, thăm viếng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, săn sóc (khám bệnh) gia đình thương binh, liệt sĩ nhất là dịp 27/7. Kết quả đạt được trong hai năm 1994 – 1995: Đoàn đã vận động đóng góp 490 triệu đồng để sửa chữa và làm mới 33 căn nhà tình nghĩa; tặng 136 sổ tiết kiệm trị giá 23,6 triệu đồng cho gia đình chính sách gặp khó khăn, nhận phụng dưỡng 18 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Để khuyến khích thanh niên học sinh học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, Tỉnh Đoàn đã lập “Quỹ tài năng trẻ”. Năm học 1994 – 1995, toàn tỉnh đã trao 341 suất học bổng và trao cho học sinh giỏi từ quỹ tài năng trẻ hơn 40 triệu đồng nhằm giúp đỡ những tài năng trẻ của tỉnh nhà. Công tác xóa mù và phổ cập cấp tiểu học từng bước phát triển tốt. Thực hiện thông tư liên tịch số 01 ngày 5/8/1993 giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục – đào tạo, các cấp Đoàn, Hội đã tổ chức được 164 lớp xóa mù cho 3.320 người và 117 lớp phổ cập tiểu học cho 2.857 người. Thị đoàn Bạc Liêu là đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác xóa mù chữ.

B. Hai là, thực hiện “Chương trình tài năng và việc làm”

Hai phong “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” do Trung ương Đoàn phát động đã từng bước đi sâu vào cuộc sống của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Đại hội Đoàn toàn tỉnh Minh Hải lần thứ V đã nhất trí đề ra trong Đoàn và phong trào thanh niên chương trình “Tài năng và việc làm” nhằm cụ thể hóa thành nội dung và cách thực hiện cụ thể phong trào “Thanh niên lập nghiệp”.

Từ năm 1993, các cấp Đoàn, Hội kiên trì vận động gây quỹ khuyến học, khuyến tài coi đây là một trong những điều kiện quan trọng để giúp đỡ thiết thực cho những thanh niên, học sinh có ý chí vươn lên thành tài trong học tập, rèn luyện để phục vụ Tổ quốc. Mở đầu (1993) toàn tỉnh mới trao được một số suất học bổng cho sinh viên và học sinh giỏi. Tuy số lượng được trao được một số học bổng cho sinh viên và học sinh giỏi. Tuy số lượng được trao còn ít nhưng tác dụng cổ vũ là đáng kể. Kết thúc năm học 1992 – 1993 có 30 em đạt các giải qua các kỳ thi Quốc gia, đạt số lượng cao nhất trong 15 năm qua (1979 - 1993). Năm học 1993 - 1994, cuộc vận động khuyến học, khuyến tài của Đoàn và Hội phát triển lên một bước khá. Tỉnh đã vận động được một số tài trợ và xét cấp học bổng cho 359 học sinh, sinh viên của tỉnh học giỏi nhưng gặp khó khăn. Năm học này đã có 40 học sinh đạt các giải qua các kỳ thi quốc gia, đây là điều rất vui mừng cho Đảng bộ và nhân dân Minh Hải. Ngoài các suất học bổng do tổ chức Đoàn và Hội của tỉnh cấp. Tỉnh Đoàn còn tranh thủ sự hỗ trợ của các báo Trung ương, các bậc phụ huynh, các cơ quan, đoàn thể khác.

Phong trào thi đua “Thanh niên trường học làm theo lời Bác” do Tỉnh đoàn chỉ đạo được phát động sau Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ V đã được duy trì và phát triển. Từ bước mở đầu chỉ mới có 1.125 trường nhận đăng ký phấn đấu với 551 tập thể và 2.698 cá nhân, đến cuối năm 1995 chỉ số trên đều tăng gần gấp 2 lần. Ngoài ra các loại hình hoạt động trong các trường học ngày càng phát triển phong phú “Giờ học tốt, giờ giảng tốt” tại lớp; Tuần, tháng thi đua học tập; các cuộc thi “Học sinh thông minh, duyên dáng lịch sự”, “Học sinh thanh lịch”, “Hoài bão của sinh viên” v.v…đã đưa hoạt động Đoàn, Hội trong nhà trường không ngừng khởi sắc.

Hưởng ứng phong trào CKT (chất lượng tốt, kiểu dáng đẹp, giảm giá thành) do Trung ương Đoàn phát động, Tỉnh Đoàn đã tổ chức triển khai trước hết ở 4 Xí nghiệp đông lạnh trong đó Xí nghiệp đông lạnh Cà Mau là đơn vị thực hiện có kết quả 3 nội dung thi đua. Đoàn viên, thanh niên ở liên doanh thủy sản Sông Đốc tiết kiệm 79.469 kg nước đá, giảm định mức nhiên liệu từ 31lít/giờ xuống 29,5 lít/giờ.

Đoàn Xí nghiệp đông lạnh Giá Rai, liên doanh thủy sản Cái Đôi Vàm, Xí nghiệp chế biến hàng xuất khẩu Trà Kha v.v…đề ra định mức tiết kiệm là lợi cho Nhà nước hàng chục triệu đồng.

C- Ba là, thực hiện “Chương trình tuổi trẻ bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có kế hoạch chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh công tác giáo dục ý thức về nghĩa vụ quốc phòng an ninh cho đoàn viên, hội viên, thanh niên trong tỉnh nhằm thực hiện “Chương trình tuổi trẻ bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội” do Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ V đề ra. Trong các đợt tuyển quân 2 năm 1993 – 1994 đã có 104/199 xã, phường, thị trấn được đánh giá làm tốt công tác tuyển quân. Hầu hết thanh niên trong diện nghĩa vụ nhận được giấy báo đều tự gác đi khám tuyển. Trong các đợt tuyển này số trúng tuyển đạt 117/13% với tỷ lệ 23,68% là đoàn viên trong tổng số tân binh. Các đơn vị đạt chỉ tiêu khá cao như Bạc Liêu, Ngọc Hiển, Cà Mau, U Minh.

Phong trào “Phấn đấu xứng danh bộ đội cụ Hồ” được phát triển ngày càng sâu rộng. Đoàn viên, thanh niên quân đội tích cực rèn luyện để thể hiện vai trò của người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị, tư tưởng, tác phong nhất là trong quan hệ quân dân. Đặc biệt trong 2 cuộc hành quân giã ngoại của Tiểu đoàn U Minh 2. Các cán bộ và chiến sĩ trẻ đã giúp đỡ và tổ chức huấn luyện cho 9.000 dân quân tự vệ, đắp 2 nền trường học, đắp 900 m lộ, 1 đê ngăn mặn, bắc 5 cây cầu, nền chùa Khơme, dựng 5 căn nhà cho nhân dân.

Trong các năm 1994 - 1995 Tỉnh Đoàn Minh Hải đã cùng với các Tỉnh Đoàn bạn trong khu vực Đồng bằng sông cửu Long ký biên bản phối hợp giữa tuổi trẻ Đồng bằng sông cửu Long và tuổi trẻ Vùng V Hải Quân; phối hợp với Hội cựu chiến binh và Bộ đội biên phòng Minh Hải đề ra kế hoạch giáo dục về truyền thống xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho tuổi trẻ. Thực hiện chương trình phối hợp Bộ đội biên phòng đã có 6 cơ sở Đoàn và 2 Huyện, Thị Đoàn kết nghĩa với 7 đồn biên phòng. Các đồn biên phòng đã giúp các địa phương xây dựng 6 tổ thanh niên xung kích, tiến hành nhiều cuộc tuần tra canh gác, phối hợp nhất là truy quét, bắt giữ và xử lý hàng nghìn đối tượng vi phạm quy chế biên phòng và các tệ nạn xã hội. Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng không ngừng phát huy tinh thần cách mạng, khắc phục khó khăn bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển. Chỉ riêng năm 1993 đã có 15.000 lượt tuần tra và tổ chức kiểm soát ngàn nghìn lượt người và phương tiện.

Trong “Chương trình tuổi trẻ bảo vệ tổ quốc và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội”, đoàn viên, thanh niên ngành công an luôn phấn đấu thực hiện tốt “6 điều Bác Hồ dạy” qua vai trò xung kích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, dũng cảm truy quét, tấn công các loại tội phạm và tiêu cực xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chặn phá nhiều băng, ổ, nhóm trộm cướp, phát hiện và xử lý hàng trăm vụ tham ô, buôn lậu,…thu lợi cho tỉnh nhà trăm triệu đồng.

Các hình thức hoạt động có hiệu qủa của tuổi trẻ công an Minh Hải như giúp phong trào bảo vệ an ninh, trật tự ở phường 5 Cà Mau, lập tuyến giao thông an toàn ở một số huyện, thị, xây dựng mạng lưới đặt tình cơ sở, tuần lễ an toàn giao thông v.v… trong năm 1994, nhờ sự giúp đỡ, hướng dẫn của ngành công an, thanh niên trong các tổ chức đội an ninh xung kích và dân quân tự vệ địa phương tham gia truy quét và xử lý 468 trường hợp, giáo dục 2.164 thanh niên phạm pháp, bắt giữ hàng hóa buôn lậu thu về cho Nhà nước 63 triệu đồng và 15.470 USD.

Thông qua sự phối hợp sự giữa Đoàn thanh niên với các cơ quan tư pháp, công an, phong trào bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chống tệ nạn xã hội đã được một số kết quả tốt. Riêng trong năm 1995, Tỉnh đoàn cùng các cơ quan tư pháp và công an đã tổ chức 273 cuộc tuyên truyền cho 150.588 đoàn viên, hội viên, thanh niên về nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng thí điểm một số câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở một số phường thuộc thị xã Cà Mau, ở thị trấn Sông Đốc – Trần Văn Thời và các câu lạc bộ thanh niên phòng chống AIDS ở Bạc Liệu. Đặc biệt mô hình hoạt động của Đội thanh niên xung kích an ninh với 2.854 đoàn viên. Điển hình hoạt động tốt là các Đội thanh niên xung kích an ninh phường 5, phường 2 thị xã Cà Mau, thị trấn Sông Đốc- Trần Văn Thời, thị trấn Phước Long và các huyện Đầm Dơi, Cái Nước v.v…

Hoạt động của Đoàn trên lĩnh vực an ninh có nét mới qua việc tổ chức cuộc họp mặt các chiến sĩ trẻ 3 lực lượng ở cấp tỉnh, hội quân đoàn kết 3 lực lương ở Ngọc Hiển… cũng như phong trào kết nghĩa Vĩnh Lợi, Trần Văn Thời, Giá Rai, Bạc Liêu v.v…

Điểm lại toàn bộ việc thực hiện 3 chương trình đã được nêu ra trong Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ V thấy nổi lên những mặt như sau:

- Sự kiên trì và sáng tạo về mặt chỉ đạo của Tỉnh đoàn và các cấp đã được duy trì liên tục. Nhiều loại hình hoạt động có hiệu quả được sơ kết, tổng kết kịp thời để nhân rộng phạm vi tạo ra sự khởi sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

- Hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trên mặt trận kinh tế - xã hội, đặc biệt là quá trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp cho cán bộ Đoàn các cấp nâng cao trình độ, trưởng thành nhanh chóng, từ đó phát huy tác dụng của tổ chức Đoàn các cấp nâng cao trình độ, trưởng thành nhanh chóng, từ đó phát huy tác dụng của tổ chức Đoàn và nâng cao vai trò của Đoàn, Hội trong xã hội.

- Việc tìm tòi các hình thức, biện pháp để cụ thể hóa nội dung hai phong trào chung là “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” thực tế được đánh giá là phù hợp (thông qua 3 chương trình của tỉnh) với yêu cầu, nhiệm vụ của địa phương và nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà.

Về công tác tổ chức:

Quá trình ổn định tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ, đoàn viên và Đoàn cơ sở được Ban chấp hành Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo nên từ năm 1993 đến năm 1995 đưa số Đoàn cơ sở được củng cố vững mạnh từ 914 chi đoàn lên 1120 chi đoàn. Thành lập mới 36 chi đoàn, 6 Đoàn cơ sở, khắc phục 42/64 ấp, khóm trắng chi đoàn và 48/51 ấp, khóm trắng đoàn viên. Đến hết năm 1995, toàn tỉnh chỉ còn 28 ấp, khóm trắng chi đoàn trên tổng số 1.245 ấp, khóm và 13/1.245 ấp khóm trắng đoàn viên. Các cấp bộ Đoàn đã mở 384 lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn cho gần 7.000 thanh niên và đội viên lớn tuổi, kết nạp 4.971 đoàn viên mới nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh đến hết năm 1995 là 23.570 đồng chí ( chiếm 6,37% trong tổng số thanh niên, tăng 9,26% so với năm 1994).

Năm 1995, đánh dấu một bước phát triển mới về quá trình Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Toàn tỉnh giới thiệu 1.175 đoàn viên ưu tú cho Đảng; Đảng đã xét kết nạp 600 đồng chí đạt tỷ lệ 51,06% trong tổng số được giới thiệu.

Về phân loại đoàn viên đến cuối năm 1995, tỷ lệ đoàn viên xuất sắc là 40,5%; khá là 39,2%; Trung bình là 15%; yếu là 5,3%.

Về phân loại chi đoàn có 36% xếp loại mạnh, 35% khá, 19% trung bình, 10% yếu. So với năm 1994 các tỷ lệ mạnh và khá đều tăng.

Công tác đào tạo cán bộ, Tỉnh đoàn đã mở được 7 lớp tập huấn cho 537 cán bộ Đoàn, Hội cấp huyện, thị và 813 cán bộ cấp cơ sở, Ban Thường vụ các Huyện, Thị đoàn đã tranh thủ sắp xếp cho cán bộ đi học các lớp trung, cao cấp chính trị, các lớp đại học, trung cấp chuyên ngành chức.

Công tác xây dựng Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Minh Hải ở bước phát triển khá. Năm 1994 phát triển 2.321 hội viên mới nâng tổng số lên 12.955 trong toàn tỉnh, trong đó có 614 chi hội khuyến nông, 44 chi hội an ninh xung kích. Năm 1995 phát triển 5.570 hội viên mới nâng tổng số trong toàn tỉnh lên 23.495 hội viên. Thành lập mới 395 chi hội và 15 Ủy ban hội cơ sở. Đến cuối năm 1995, có 19 cán bộ chuyên trách công tác Hội ở các cấp tỉnh, huyện, thị.

Khó khăn nổi rõ là việc phát triển đoàn viên ở địa bàn nông thôn, trong đối tượng thanh niên tôn giáo, trong nữ thanh niên và trong các doanh nghiệp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Về công tác giáo dục

Liền trong các năm 1993 – 1994 và 1995, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức liên tiếp các đợt chính trị để học tập và quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng và Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh lần thứ V.

Đi đôi với việc giáo dục chính trị - tư tưởng các ấp Đoàn, Hội rất chú trọng vấn đề giáo dục truyền thống cách mạng và dân tộc cho tuổi trẻ bằng hình thức, phương pháp phù hợp với các đối tượng thanh niên như hội họp, nghe kể chuyện, cắm trại, du khảo về nguồn, biểu diễn văn nghệ, sân khấu hóa… để tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của các lực lượng vũ trang cách mạng nước ta. Hoạt động cắm trại được kết hợp với việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu mang tính phổ cập như “ Đêm rồng tiên” của 267 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tái hiện truyền thuyết về Lạc Long Quân và Âu Cơ.

Về giáo dục đạo đức, phẩm chất, thời gian qua các cấp Đoàn, Hội chú trọng việc hướng dẫn cho các cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên được nghe về nội dung phấn đấu thực hiện 3 mục tiêu dân số, sức khỏe, môi trường. Tỉnh đoàn kết hợp với Sở Văn hóa - thông tin Ủy ban dân số, Trung tâm Kế hoạch hóa gia đình mở các lớp huấn luyện tuyên truyền viên trẻ và phối hợp với Sở Tư pháp trong việc giáo dục pháp luật cho thanh niên. Để chuyển tải các nội dung nêu trên đến đoàn viên, hội viên, thanh niên, Tỉnh đoàn phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng như báo Minh Hải, báo Đất Mũi tổ chức các trang viết, trang ảnh phục vụ phong trào thanh niên, tổ chức cuộc thi viết “Những năm tháng không quên”, mục chuyên đề: “Trang viết học trò”, “Ô cửa xanh”… Được đông đảo bạn đọc trẻ tuổi hoan nghênh. Tờ Tin thanh niên của Tỉnh đoàn đã được phát hành định kỳ hàng tháng với số lượng đủ gửi đến các cơ sở trong tỉnh.

Tuổi trẻ Minh Hải đã dành những tình cảm thắm thiết của mình đối với tuổi trẻ và nhân dân Cuba anh hùng. Hưởng ứng phong trào “Năm triệu tập vở, năm triệu cây viết tặng tuổi trẻ Cuba anh em” do Trung ương Đoàn phát động, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Minh Hải đã đóng góp gần 100.000.000 đồng, đạt chỉ tiêu được giao. Các đơn vị, địa phương như Cà Mau, Thới Bình, Cái Nước, Đoàn ngành Bưu điện, Bộ đội biên phòng, Đoàn trường Trung học sư phạm…đã có những đóng góp xuất sắc trong cuộc vận động này…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác giáo dục của Đoàn, Hội còn gặp nhiều khó khăn như thiếu thốn về cơ sở vật chất, trình độ về mọi mặt của đội ngũ làm công tác tuyên truyền, giáo dục còn hạn chế. Nhận thức, lối sống, nếp sống có biểu hiện lệch lạc trong một bộ phận thanh niên chưa được ngăn chặn kịp thời.

Công tác thiếu nhi

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo nội dung giáo dục 5 điều Bác Hồ dạy cho các em, cụ thể bằng các hoạt động, các phong trào như “nói lời hay làm việc tốt”, “Nghìn việc tốt”, “Em đến với Cuba”, “Vẽ về anh bộ đội” v.v…và các hình thức cắm trại, hội diễn văn nghệ, thi tìm hiểu truyền thống, tìm hiểu pháp luật v.v…

Học tập là nhiệm vụ chính của các em nên Tỉnh đoàn và Hội Đồng đội tỉnh tập trung hướng dẫn các em thực hiện các loại hình thi đua như: “Điểm 10 dâng Bác”, “Xổ số học tập” v.v…lôi cuốn các em hăng hái học tập đạt nhiều điểm tốt. Các Liên đội Võ Thị Sáu (Bạc Liêu), Tiểu học Nguyễn Tạo (Cà Mau) cấp 1 Châu Hưng (Vĩnh Lợi)…là những điển hình trong phong trào học tập… năm học 1993 - 1994 có thêm các điển hình như: Liên đội cấp II Ngang Dừa (Hồng Dân), Liên đội cấp III Tắc Vân (Cà Mau), cấp II Võ Thị Sáu (Cà Mau) v.v…

Phong trào lao động làm kế hoạch nhỏ và công tác Trần Quốc Toản được tiến hành với các hoạt động sữa chửa bàn ghế, sửa chữa dọn dẹp trường lớp, lao động gây quỹ Đội, trồng cây… thu hút hàng nghìn em tham gia. Quỹ kế hoạch nhỏ do các em tự tạo ra bằng các loại hình lao động phù hợp. Ở Bạc Liêu các em còn tạo ra quỹ “Vì bạn nghèo” công tác Trần Quốc Toản với những việc làm đầy ý nghĩa như làm cỏ nghĩa trang liệt sỹ, ủng hộ các bạn trẻ Cu Ba…có tác dụng giáo dục tình cảm cách mạng cho các em. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Minh Hải lần thứ VII có 267 đại biểu tham dự được tổ chức 2 ngày với các cuộc thi Nghi thức Đội, vẻ đẹp đội viên, diễu hành, cắm trại…và các hoạt động như viếng tượng Phan Ngọc Hiển, giao lưu tập thể v.v…

Năm 1995, công tác thiếu nhi của tỉnh có bước phát triển thông qua việc thực hiện các chương trình “Về nguồn”, “Vượt khó và giúp bạn vượt khó học tốt”, “Thiếu nhi vui khỏe” v.v…

Hoạt động tìm hiểu truyền thống thu hút 624.300 lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, quỹ giúp bạn vượt khó đạt hơn 30 triệu đồng đã được đưa đến tay các bạn gặp khó khăn. Phong trào “Áo lụa tặng Bà” được sự tham gia rộng rãi của các em nên đã trao quà cho 37 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; phòng trào “Vì màu xanh quê hương” thu hút hàng chục nghìn em thiếu nhi tham gia trồng 92.436 cây xanh các loại.

Phong trào “Điểm 10 dâng Bác”, tiếp tục phát triển với những con số đáng khích lệ: 87% học sinh từ các trường được xếp từ trung bình lên khá, giỏi: Toàn tỉnh có 653.863 điểm tốt (năm học 1994 - 1995) 39 em đạt học sinh giỏi quốc gia. Lần đầu tiên Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành tổ chức thi tin học trẻ không chuyên với 9 đội viên được giải, 3 em được chọn đi thi toàn quốc.

Toàn tỉnh có 25.492 em được kết nạp đội trong năm 1995 (116% chỉ tiêu), nâng tổng số đội viên toàn tỉnh lên 124.541em (tăng 17% so với năm 1994 và hơn 23% so với năm 1993). Trong số đó có 1.477 đội viên lớn lên được kết nạp đoàn, 21.558 em đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Chất lượng đội viên và chất lượng sinh hoạt Đội được nâng lên, cụ thể là 76%, liên đội và 81% chi đội được xếp loại khá mạnh.

Đến cuối năm 1995, toàn tỉnh có 403 liên đội, 3.762 chi đội, 6.930 Sao nhi đồng. Hè năm 1995 có 10/11 huyện, thị và cấp tỉnh tổ chức đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc trong đó có 3 em được đi dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, hai em được tặng giải thưởng Kim Đồng của Trung ương Đoàn. Có 100% điểm trường có Tổng Phụ trách, có 94/120 xã, phường có Hội đồng đội, 165 cán bộ phụ trách được tập huấn nghiệp vụ.

Thời gian từ Đại hội Đoàn toàn tỉnh Minh Hải lần thứ V đến hết năm 1995, qua việc kiên trì chỉ đạo 3 chương trình hành động và 4 mặt công tác, tổ chức Đoàn, Hội các cấp và phong trào thanh niên Minh Hải thực sự phát triển mạnh mẽ, vững chắc trên con đường tự đổi mới trong điều kiện mới với nhiều thành tựu cụ thể ngày càng lớn được như vậy là do:

- Tổ chức Đoàn, Hội các cấp và phong trào thanh niên Minh Hải luôn được sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Đảng bộ và cấp ủy Đảng địa phương, sự quan tâm của UBND tỉnh và các cấp chính quyền trong tỉnh. Từng thời gian Ban Thường vụ Tỉnh Ủy đã nghe báo cáo về tình hình công tác thanh niên và chỉ ra cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những nhiệm vụ cần tập trung. Ủy Ban nhân dân tỉnh và các ngành trong tỉnh quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tỉnh nhà.

- Qua việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa, giáo dục…theo chức năng của mình, Đoàn thanh niên đã quán triệt các nghị quyết của Trung ương Đảng về công tác thanh niên, các Nghị quyết và các phong trào do Trung ương Đoàn phát động với tinh thần tích cực, chủ động bằng chính sự nổ lực tự thân và huy động tiềm năng dồi dào của tuổi trẻ.

Ban Chấp hành và Ban Thường vụ các cấp Đoàn luôn kiên định lập trường, vững vàng về chính trị lại được sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ, luôn dựa vào quần chúng nên tạo được sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn.

- Sự sáng tạo ra các hình thức, phương pháp mới trên cơ sở kế thừa nhưng biết chọn lọc và phát huy, biết phân tích đặc điểm của từng đối tượng nên nhiều chủ trương, nội dung công tác Đoàn, Hội, Đội đã được đông đảo thanh thiếu nhi hưởng ứng. Quá trình xã hội hóa công tác Đoàn, Hội, Đội, cũng là một nhân tố quan trọng đưa đến những thành tựu nêu trên. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa V là một tập thể có đạo đức, phẩm chất; đoàn kết gắn bó với nhau vì sự nghiệp đào đạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước giao cho.

NHỮNG TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM QUÝ BÁU

Lịch sử Đoàn và phòng trào thanh niên Minh Hải là một bộ phận hữu cơ gắn bó khăng khít với lịch sử của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Nằm ở vị trí cực Nam của tổ quốc, nhưng Minh Hải sớm có được các cơ sở Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng ta và sau đó là sự hình thành các cơ sở Đoàn Thanh Niên Cộng Sản trực tiếp, chỉ đạo. Đây là danh dự lớn cho tuổi trẻ Minh Hải. Từ đó đến nay dưới ngọn cờ của Đảng và Bác Hồ kính yêu, trải qua 60 năm chiến đấu hy sinh vì nền độc lập, tự do, thống nhất Tồ quốc, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đổi mới đất nước, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, tổ chức Đoàn và tuổi trẻ đã luôn nêu cao những truyền thống vẽ vang. Đó là:

- Truyền thống yêu nước nồng nàn không quản ngại gian khổ, hy sinh, phấn đấu hết mình vì lí tưởng cao đẹp mà Đảng, Bác Hồ kính yêu vì nhân dân ta mà lựa chọn. Lòng yêu nước, sự gắn bó thiết tha với Đảng, với chế độ là động lực tinh thần vô giá tạo nên sức mạnh vô địch không có thứ vũ khí nào khuất phục nổi, không có khó khăn thử thách nào mà tuổi trẻ Minh Hải không thể vượt qua được. Truyền thống yêu nước, gắn bó mật thiết với Đảng là giá trị tinh thần vô cùng quý báu của tuổi trẻ Minh Hải trong suốt chặng đường đã qua và sẽ nối tiếp, nâng cao trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới.

- Truyền thống của một lực lượng xung kích đầy nhiệt tình và đầy sức sống dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, dám suy nghĩ sáng tạo, hành động dũng cảm theo lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên đi đầu”. Với tư cách là đội xung kích cách mạng, tuổi trẻ Minh Hải do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nồng cốt đang tiếp bước cha anh mình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo.

- Truyền thống đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong tinh thần đại đoàn kết dân tộc vì nghĩa lớn theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong những giờ phút khó khăn khi đất nước đứng trước họa xâm lăng hay trong những năm tháng phải đương đầu với mọi thử thách để vươn lên khẳng định vị trí của dân tộc mình trong cộng đồng quốc tế.

- Truyền thống ham hiểu biết, hiếu học tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm để cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước và dân tộc, không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu.

Trong quá trình hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Minh Hải đã góp phần xây đắp nên những truyền thống quý báu của tuổi trẻ như đã trình bày. Mặt khác, được sự rèn luyện của Đảng, tổ chức không ngừng lớn mạnh về mọi mặt xứng đáng với sự tin yêu của Đảng và nhân dân. Công tác Đoàn đã trãi qua nhiều thời kỳ khác nhau từ khi còn hoạt động trong vòng bí mật, rồi trải qua hai cuộc kháng chiến cống Pháp và chống Mỹ xâm lược và tiếp đến là thời kỳ xây dựng hòa bình, bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh v.v…quá trình ấy cho phép chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu sau đây:

- Một là, đảm bảo tính trực tiếp và toàn diện về sự lãnh đạo của Đảng đối với Đoàn – đội hậu bị tin cậy của Đảng. Xuất phát từ nguyên tắc Đảng là người tổ chức, rèn luyện Đoàn ta, lý tưởng và mục tiêu phấn đấu của Đảng và Đoàn luôn thống nhất, vì vậy trong bất kỳ điều kiện và hoàn cảnh nào, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Qua mọi giai đoạn cách mạng ở Minh Hải, Đảng bộ đã kịp thời chỉ ra những nội dung, nhiệm vụ cho Đoàn, từ đó tổ chức Đoàn cụ thể hóa kế hoạch công tác qua các cuộc vận động, các phong trào hành động đưa đến kết quả và thắng lợi.

- Hai là, xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của Đoàn vấn đề quan trọng hàng đầu trong quá trình phấn đấu vươn lên nhằm hoàn thành sứ mệnh được Đảng và nhân dân giao cho là phải xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đoàn là hạt nhân chính trị của mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, vì vậy xây dựng Đoàn vững mạnh cả về ba mặt như trên đã nêu là vấn đề rất quyết định. Thực tiễn đã qua cho thấy trải qua những năm tháng khó khăn, tổ chức Đoàn ở Minh Hải bị tác động từ nhiều mặt song các cấp luôn quan tâm đến vấn đề củng cố tổ chức nên khi có điều kiện phát triển, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình và vươn lên nhanh chóng.

- Ba là, trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức cần đi sâu tìm hiểu nguyện vọng các tầng lớp, các đối tượng là thanh niên để thực hiện tốt chức năng là người đại diện và bảo vệ lợi ích chính đáng của tuổi trẻ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để tổ chức Đoàn thu hút ngày càng đông thanh niên tham gia tích cực các phong trào do Đoàn khởi xướng trên cơ sở tạo ra động lực tin thần và vật chất để cổ vũ thanh niên.

- Bốn là, trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, công tác Đoàn luôn phải tìm ra các phương thức hoạt động thích hợp với tinh thần tìm tòi và đổi mới các biện pháp tác động nhằm chuyển tải các nội dung công tác, các cuộc vận động đến Đoàn viên, thanh niên một cách có hiệu quả.

Trong quá trình đổi mới phương thức vận động vấn đề nghiên cứu, đánh giá phân tích các đặc điểm, các vấn đề mới phát sinh, các nhân tố và điển hình v.v…có ý nghĩa rất quan trọng. Từ Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ V đến nay, vấn đề đổi mới phương thức, tuyên truyền giáo dục cho thanh thiếu nhi ở Minh Hải đã đưa lại những kết quả cụ thể. Đây là một kinh nghiệm tốt.

- Năm là, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cần tiến hành xã hội hóa công tác vận động thanh niên, nghĩa là tổ chức Đoàn phải chủ động trong quá trình phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể (bao gồm cả gia đình, nhà trường)…qua các chương trình, kế hoạch do Đoàn đề xuất được chính quyền các cấp ủng hộ và quan tâm tạo điều kiện. Thời gian qua Tỉnh Đoàn Minh Hải đã có một số hoạt động trên quy mô toàn tỉnh trong sự phối hợp với nhiều ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh nhà mang lại hiệu quả cho phong trào thanh thiếu nhi cần được phát huy trong thời gian tới.

Trên sáu thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên Minh Hải đã tiếp bước cha anh, không ngừng phấn đấu, hy sinh vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội.

Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến, tuổi trẻ trong các lực lượng vũ trang nhân dân Minh Hải tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và đấu tranh chống bọn phản cách mạng, góp phần giữ vững và củng cố sự ổn định về chính trị, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Tuổi trẻ Minh Hải tự hào đã góp phần to lớn vào những phần thưởng cao quý mà Nhà nước trao tặng lực lượng vũ trang tỉnh nhà: Huân chưong Hồ Chí Minh, 9 Huân chương độc lập, 2.471 Huân chương chiến công, 139 Huân chương Quân kỳ Quyết thắng, 314 Huân chương chống Mỹ cứu nước. Tuyên dương 20 đơn vị anh hùng, 26 cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà nước Campuchia tặng thưởng 1 Huân chương Ăng-Co, 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với những chiến công xuất sắc của quân, dân và tuổi trẻ Minh Hải trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng bộ và quân dân tỉnh nhà vô cùng phấn khởi và tự hào được đón nhận phần thưởng cao quý nhất của Tổ quốc trao tặng quê hương Đất Mũi anh hùng: Huân chương Sao vàng.

 
  CÁC TIN BÀI KHÁC

TỈNH ĐOÀN CÀ MAU
Số 97, Phan Ngọc Hiển, Phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại: (02903) 815.787 - 831.250  Fax: (02903) 834.423
Giấy phép số197/GP - TTĐT ngày 04/12/2009 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Tên miền: 
www.tinhdoancamau.com.vn
Ban biên tập Email:
tinbaiwebsitetinhdoan@gmail.com
Ghi rõ nguồn: "Website Tỉnh đoàn Cà Mau" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Số Người Online
hit counter joomla